Biologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (330 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
A l'especie humana hi ha un tipus de miopia depenen d'un gen dominant A; el gen de vista normal depèn del gen a que és recessiu. 
Suposa que un pare i una mare tenen aquest tipus de miopiai són heterozigòtic per aquest gen.

 A l'especie humana hi ha un tipus de miopia depenen d'un gen dominant A; el gen de vista normal depèn del gen a que és recessiu. 
Suposa que un parei una mare tenen aquest tipus de miopia i són heterozigòtic per aquest gen.

Contesta les preguntes següents:

a) Quin és el caràcter que estas estudiant en aquest cas?

El caràcterque estem estudiant és la vista.

b) Quin és el genotip dels pares per aquest caràcter?

El genotip dels pares és, Aa Aa

c) Quin és el fenotip dels pares per aquest caràcter?

Elfenotip`dels pares és, Vista miop i vista miop

d) El pare i la mare són heterozigòtics per aquest caràcter. Quina llei de Mendel estas aplicant: La 1a, la 2a o la 3a. Justifica laresposta.

S’està aplicant la segona llei de Mendel de segregación de al·lels, ja que els alels d’un mateix carácter es segregen el els gàmates.

En aquest cas els dos al.lels A, a es separenen els gàmetes donan lloc a 2 possibliltats, com esplica la 2 llei de Mendel

Segona llei de Mendel. Llei de la segregació. Els al.lels que determinen un caràcter mai aniran junts enun mateix gàmet.

e) Ompla la taula següent on has d'escriure els possibles genotips dels fills que poden tenir aquest pares i els fenotips que els hi corresponen en cada cas. Justifica laresposta.

|  |Genotip |Fenotip |
|Fill o filla| AA | Miop |
|Fill o filla| Aa | Miop |
|Fill o filla| aa | Vista normal|


[pic]
Al ser pares heterozigots tenen els al.les diferents, un es dominant i l’altra es recessiu, d’aquesta manera hi ha el 50% de que sorti un fill miop o amb la vista normal.
tracking img