Cancionero anciones populares navideñas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 42 (10459 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Educació primària Cicle mitjà
• Cançons populars • Nadales • Proposta didàctica
Educació primària Cicle mitjà

3

ÍNDEX
Cançons populars
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Margarideta Una matinada fresca El poll i la puça El bon caçador El maridet Els tres tambors En Pere Gallerí La gata i el belitre La filadora

10 Joan del Riu

Nadales
11 El Noi de la Mare 12 L’àngel i els pastors 13 El pobretalegre 14 Les bèsties al Naixement

Proposta didàctica
15 Margarideta

EDUCACIÓ PRIMÀRIA / CICLE MITJÀ

3

1

M A R G A R I D E TA
Allegretto

b 2 &b 4 b &b œ œ œ œ
Re

Solm

œ œ œ
Solm

œ ,
-

œ
ta,

Re

Solm

œ œ œ œ
lle - va't de
Re

,

œ
tí,
Solm

œ ,

œ

– Mar - ga - ri - de

ma

dei - xa

œ œ ,

œ

œ œ œ œ œ œ œ
lle - va - ri - a

œœ œ œ œ œ.
jo,

œ
Dom

œ œ
de
Re7

de
Dom

fer

ma - ti
Re7

-

na - da!
Solm

Mar - ga - ri - de - ta,

lle - va't de ma - tí,

se -

b &b œ œ œ œ
guit vés - te∏a ves -

œ
tir.

œ œ
– Prou em

œ œ

œ œ œ œ
sa Re7

b &b œ œ œ
Solm

,

si∏em por - ta - va∏al - gú

œ œ
prou em

œ œ œ œ
lle - va - ri - a
Dom

œ
jo,

œ
que

œ
sa
DomDom

œ œ œ œ
no tinc,

ba

-

tes;
Sol7

-

ba - tes

&

bb

Mib

,

œ
no.
Dom

œ œ œ œ
Pe - re va∏a la

œ

, Sol7 œ œ œ œ œ
Pe - re
Solm

, œ

Sol7

œ
Re7

œ œ œ œ
Pe - re
Solm

pla - ça,

ja n'hi

com - pra,

ja

se'n

Re ,Mib U , Dom œ œ œ b &b œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ u

tor - na,

Pe - re ja∏és a - quí!

Mar - ga - ri- de - ta,

lle - va't de ma - tí.

–Margarideta, lleva’t de matí, deixa de fer matinada! Margarideta, lleva’t de matí, de seguit vés-te a vestir. –Prou em llevaria jo, si em portava algú sabates; prou em llevaria jo, que sabates no tinc, no. Pere va a la plaça, Pere ja n’hi compra, Pere ja se’n tor na, Pere ja és aquí! Margarideta, lleva’t de matí.

1

M A R G A R I D E TA
• Vegeu laproposta didàctica a la fitxa 15 d’aquest apartat. • A les repeticions es canvia la paraula sabates per mitgetes, o jaqueta, o arracades, o cinteta... • A cada peça de roba que en Pere li porta entra una nova balladora a la rodona.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA / CICLE MITJÀ

3

CANÇONS POPULARS

2

U N A M AT I N A D A F R E S C A
Allegretto

# 2 & 4 #
Sol

Sol

œ ‰

œ

œ
ma -

œti -

œ
na Re7

œ
da

Re7

œ
fres -

œ
ca,
Sol

œ œ œ œ
a - ra va de

U - na

&

œ
bo,

œ œ
u - na

œ œ œ œ
ma - ti - na - da
Re

œ œ œ œ œ œ
a - ra va de

œ
bo,

‰ œ œ
vaig sor -

fres - ca,

# œ &
tir

œ
per

œ
'nar∏a

œ
ca
Re

œ
çar,

œ œ œ œ
a - ra
Re7

œ
bo,
Solœ œ
vaig sor -

va

de

# Sol œ & œ
tir

œ œ
ca-

œ
çar,

œ œ œ œ
a - ra va de

œ œ œ œ
que de bo

œ
va.per 'nar∏a

bo,

1. Una matinada fresca, ara va de bo, (bis) vaig sortir per ‘nar a caçar, ara va de bo, vaig sortir per ‘nar a caçar, ara va de bo, que de bo va. 2. No en trobo perdiu ni guatlla, ara va de bo, (bis) per a poder-li tirar, ara va de bo, per a poder-li tirar, ara va de bo, que de bo va. 3. Sinó unapobra pastora, ara va de bo, (bis) que guardava el bestiar, ara va de bo, que guardava el bestiar, ara va de bo, que de bo va. 4. Ja la trobo adormideta, ara va de bo, (bis) a la vora d’un canyar, ara va de bo, a la vora d’un canyar, ara va de bo, que de bo va. 5. De tan boniqueta que era, ara va de bo, (bis) no la goso despertar, ara va de bo, no la goso despertar, ara va de bo, que de bo va.

2U N A M AT I N A D A F R E S C A
• Explicar l’argument i treballar el vocabulari del text. • Es p ot fer un treball sensorial del grup de quatre semicorxeres. • Seria convenient fer un treball d’articulació del text de la tor nada per reforçar la precisió del grupet rítmic de quatre semicorxeres. • Com que el text de la cançó és llarg i narra una història, es pot recitar i/o il·lustrar amb...
tracking img