Ciutadania per 3r d' eso

Páginas: 30 (7499 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2012
SAGRAT COR D JESÚS

Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans - ESO Programació d’aula

Índex 1. Introducció 2. Estructura del llibre i de les unitats 3. Objectius de la matèria 4. Metodologia 5. Criteris d’avaluació 6. Avaluació 7. Programació Unitat 1. Sóc persona Unitat 2. Visc en societat Unitat 3. Tinc drets i deures Unitat 4. Sóc demòcrata Unitat 5. En una societat plural Unitat6. En un món global

1

SAGRAT COR D JESÚS

Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans - ESO Programació d’aula

1.

Introducció

La programació de la matèria d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans considera les competències bàsiques associades a la matèria, els objectius, continguts i criteris d’avaluació de cada curs i els concreta i organitza en unitats didàctiques.Cadascuna d’aquestes unitats didàctiques desenvolupa les seqüències d’aprenentatge segons els criteris següents: – Augmenta de manera progressiva el nivell d’exigència, generant situacions d’ensenyamentaprenentatge que plantegen un repte a l’alumne/a, exigint-li cada vegada un major grau de coneixements i estratègies. – Inicia els nous aprenentatges assegurant la base dels anteriors. – Manté unenfocament globalitzador i interdisciplinari entre els continguts comuns a diverses matèries, de manera que, en abordar-los, se n’obtingui una visió completa. – Desenvolupa els continguts atenent a la seva didàctica específica, vinculant-los amb l’entorn dels alumnes i tractant que en descobreixin la funcionalitat perquè resultin cada vegada més significatius. – Introdueix i propicia el tractamentformatiu dels continguts transversals. – Fomenta formes de raonament adequades al moment evolutiu d’aquests alumnes i introdueix el mètode i el pensament científics. – Privilegia activitats que promoguin la reflexió crítica sobre què aprèn i com ho aprèn. – Convida al treball en equip i a aprendre en equip. – Afavoreix l’expressió clara i precisa del pensament, per mitjà del llenguatge oral iescrit. – Dóna a l’avaluació un caràcter formatiu per a alumne/a i professor/a, i incorpora el caràcter orientador propi d’aquesta etapa. Les competències bàsiques en la matèria d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans S’ entén per competències bàsiques aquells aprenentatges que es consideren imprescindibles i que l’alumne/a ha d’haver desenvolupat en acabar aquesta etapa per a la consecucióde la seva realització personal, l’exercici de la ciutadania activa, la seva incorporació satisfactòria a la vida adulta i el desenvolupament d’un aprenentatge permanent al llarg de la vida. Els àmbits de competències bàsiques identificats són els següents: Competències transversals: Les competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competència artística icultural Les competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d’aprendre a aprendre Les competències personals:

2

SAGRAT COR D JESÚS

Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans - ESO Programació d’aula

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades a conviure i habitar elmón: 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana Per la seva naturalesa mateixa, les competències bàsiques tenen un caràcter transversal; per tant, cadascuna de les competències bàsiques s’assolirà a partir del treball en les diverses matèries de l’etapa. En el llibre de l’alumne es presenta una llista de les competències bàsiques que esdesenvolupen al llarg de tot el curs i una sèrie d’activitats per a la seva avaluació.

3

SAGRAT COR D JESÚS

Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans - ESO Programació d’aula

2.

Estructura del llibre i de les unitats

Els llibres de l’alumne d’Educació per a la Ciutadania presenten una metodologia específica que es manifesta en la seva estructura. El llibre que treballarem és...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • L ESTRES CIUTADANIA 3R TRIM
  • Educació per a la ciutadania
  • La vida inutil d epito peres
  • D a 1 semana 2 per
  • 3r Trimestre D
  • Ciutadania
  • Ciutadania
  • El Per Emite Cada D A A La Atm Sfera 380

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS