Ciutadania per 3r d' eso

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 30 (7499 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
SAGRAT COR D JESÚS

Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans - ESO Programació d’aula

Índex 1. Introducció 2. Estructura del llibre i de les unitats 3. Objectius de la matèria 4. Metodologia 5. Criteris d’avaluació 6. Avaluació 7. Programació Unitat 1. Sóc persona Unitat 2. Visc en societat Unitat 3. Tinc drets i deures Unitat 4. Sóc demòcrata Unitat 5. En una societat plural Unitat6. En un món global

1

SAGRAT COR D JESÚS

Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans - ESO Programació d’aula

1.

Introducció

La programació de la matèria d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans considera les competències bàsiques associades a la matèria, els objectius, continguts i criteris d’avaluació de cada curs i els concreta i organitza en unitats didàctiques.Cadascuna d’aquestes unitats didàctiques desenvolupa les seqüències d’aprenentatge segons els criteris següents: – Augmenta de manera progressiva el nivell d’exigència, generant situacions d’ensenyamentaprenentatge que plantegen un repte a l’alumne/a, exigint-li cada vegada un major grau de coneixements i estratègies. – Inicia els nous aprenentatges assegurant la base dels anteriors. – Manté unenfocament globalitzador i interdisciplinari entre els continguts comuns a diverses matèries, de manera que, en abordar-los, se n’obtingui una visió completa. – Desenvolupa els continguts atenent a la seva didàctica específica, vinculant-los amb l’entorn dels alumnes i tractant que en descobreixin la funcionalitat perquè resultin cada vegada més significatius. – Introdueix i propicia el tractamentformatiu dels continguts transversals. – Fomenta formes de raonament adequades al moment evolutiu d’aquests alumnes i introdueix el mètode i el pensament científics. – Privilegia activitats que promoguin la reflexió crítica sobre què aprèn i com ho aprèn. – Convida al treball en equip i a aprendre en equip. – Afavoreix l’expressió clara i precisa del pensament, per mitjà del llenguatge oral iescrit. – Dóna a l’avaluació un caràcter formatiu per a alumne/a i professor/a, i incorpora el caràcter orientador propi d’aquesta etapa. Les competències bàsiques en la matèria d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans S’ entén per competències bàsiques aquells aprenentatges que es consideren imprescindibles i que l’alumne/a ha d’haver desenvolupat en acabar aquesta etapa per a la consecucióde la seva realització personal, l’exercici de la ciutadania activa, la seva incorporació satisfactòria a la vida adulta i el desenvolupament d’un aprenentatge permanent al llarg de la vida. Els àmbits de competències bàsiques identificats són els següents: Competències transversals: Les competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competència artística icultural Les competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d’aprendre a aprendre Les competències personals:

2

SAGRAT COR D JESÚS

Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans - ESO Programació d’aula

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades a conviure i habitar elmón: 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana Per la seva naturalesa mateixa, les competències bàsiques tenen un caràcter transversal; per tant, cadascuna de les competències bàsiques s’assolirà a partir del treball en les diverses matèries de l’etapa. En el llibre de l’alumne es presenta una llista de les competències bàsiques que esdesenvolupen al llarg de tot el curs i una sèrie d’activitats per a la seva avaluació.

3

SAGRAT COR D JESÚS

Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans - ESO Programació d’aula

2.

Estructura del llibre i de les unitats

Els llibres de l’alumne d’Educació per a la Ciutadania presenten una metodologia específica que es manifesta en la seva estructura. El llibre que treballarem és...
tracking img