Cre (once)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2288 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CENTRE DE RECURSOS EDUCATIUS
ONCE BARCELONA

El Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona es crea l’any 1985 amb la finalitat de donar una resposta adequada i eficaç a les persones amb necessitats educatives derivades de la seva greu problemàtica visual. El centre es crea amb la voluntat d’aprofitar les experiències de les diferents institucions que fins aleshores havien treballat ambaquesta població.

El CRE ONCE BARCELONA és el resultat d’un conveni entre l’ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

A més del territori català, el CRE ONCE BARCELONA té com a àmbit d’influència les comunitats d’Aragó, Illes Balears i La Rioja. Així mateix, treballem en xarxa amb els altres 4 Centres de Recursos Educatius quel’ONCE té a la resta de l’estat.

L’objectiu general del CRE ONCE BARCELONA és atendre les especificitats derivades de la discapacitat visual de cadascuna de les persones, des dels principis de normalització i inclusió educativa. Per tant, el Centre intervé en totes les etapes i modalitats educatives, per la qual cosa ha d’adoptar línies d’actuació diverses i flexibles, ajustades, en cada cas, a lasituació que cal tractar per donar resposta a les necessitats que es presenten.

L’actuació dels nostres professionals es centra a atendre a la persona amb discapacitat, la seva família i el centre educatiu on es troba escolaritzada; finalment també es duen a terme actuacions amb altres agents de la comunitat educativa. L’atenció es realitza de forma prioritària en el centre escolar de l’alumne,oferint-l’hi la possibilitat de participar en les activitats complementàries que es realitzen en el propi CRE per poder compartir experiències comunes.

Estructura del CRE;

1. ÓRGANS COL·LEGIATS DEL CENTRE DE RECURSOS
a. Equip de Direcció
b. Equip de Coordinació de l’Àmbit d’Intervenció del CRE
c. Equip de Coordinació dels Serveis derecolzament Complementari a l’Atenció Educativa Directa del CRE
d. Junta de Prestacions l’Estudi

2. ATENCIÓ DIRECTA:
a. Educació Integrada:
- Programa d’atenció precoç.
- Programa d’escolarització obligatòria i postobligatòria.
- Programa d’atenció a adults.
- Programa d’atenció a discapacitats visuals ambaltres trastorns.

b. Servei d’escolaritat combinada/compartida.

c. Servei d’especialistes:
- Educació física.
- Educació musical.
- Educació visual i plàstica.
- Ciències naturals.
- Tècnics en habilitació/rehabilitació integral
- Tècnics en tiflotecnologia.
-Atenció a persones amb sordceguesa.

3.SERVEIS DE RECOLZAMENT COMPLEMENTARIS A L’ATENCIÓ EDUCATIVA DIRECTA:
d. Servei de formació de professionals
e. Servei d’Investigació, Elaboracions Didàctiques i Adaptacions curriculars (SIED).
f. Servei de Producció de Recursos Didàctics i Tecnològics (SPRDT).
g. Servei de desenvolupament i adaptació, en l’àmbiteducatiu, de les tecnologies de la informació i comunicació.

4. ALTRES SERVEIS:
a. Equip d’assessorament psicopedagògic per a discapacitats visuals.
b. Treball social.
c. Servei d’Orientació Acadèmica i Professional
d. Biblioteca Escolar.
e. Servei de Residència.

ATENCIÓ DIRECTA

EDUCACIÓ INTEGRADA

1. Programa Atenció Precoç
-Afavorir el desenvolupament maduratiu del nen de 0 a 3 anys.
- Afavorir la integració del nen petit en el seu entorn social: família i escola.
- Acompanyar als pares, tot fent-los protagonistes de la criança i l’educació de llur fill.
- Donar suport i ajut als pares dels nens afectats per un dèficit visual, respectant sempre les dinàmiques familiars diverses.
- Avançar...
tracking img