Creacion de la base de datos de un banco

Páginas: 9 (2076 palabras) Publicado: 4 de mayo de 2011
BASES DE DADES
Disseny base de dades d’un banc

Óscar Zuazu (2400) Frederic Réniér(2684) Taula nº 12 5/4/2011

ÍNDEX 1. Objectius de la pràctica ........................................... 3 2. El sistema gestor de bases de dades MySQL ......... 3 3. Scripts de la pràctica ................................................ 4 4. Conclusió.................................................................... 11


 

2
 

1.Objectius de la pràctica
Els principals objectius de la pràctica, són aconseguir la creació de la base de dades i aprendre a utilitzar i conèixer amb més profunditat el sistema gestor de bases de dades MySQL. La pràctica consisteix en dissenyar una base de dades d’un banc, on crearem diferents taules per guardar la informació d’aquest (clients, números decomptes,...) i després poder realitzar diferents accions com fer canvis i consultes de les dades introduïdes. La base de dades esta composta per 6 taules: • • • • • • Comptes Moviments Comptes clients Targetes de crèdit Clients Oficines

2. El sistema gestor de bases de dades MySQL
Comercialitzat per primer cop en el 1981, el programa ha anat avançat i constantment millorant fins aconvertir-se en el millor i més popular sistema gestor de bases de dades relacional del món. El programa es un administrador de bases de dades relacionals, no es més que una aplicació per crear i operar amb arxius d’aquest tipus. MySQL va ser escrit amb C i C++, i destaca per la seva adaptació a diferents tipus de sistemes operatius i per la seva interacció amb els llenguatges de programació més utilitzatscom Java, PHP y Perl. El sistema destaca també per ser un servidor multiusuari i “multihilo”, es a dir, ens permet executar diferents programes a la vegada, dins del mateix servidor, i sent accessible des de varis usuaris, sempre conservant la seguretat i confidencialitat que exigeix operar a internet.


 

3
 

3. SCRIPTS de la pràctica
Durant la realització d’aquesta pràctica hemhagut de completar 12 scripts que els expliquem a continuació: Banc01(Creació de la base de dades): Creem la base de dades amb nom Banco, i posteriorment creem cada una de les sis taules que componen la estructura de la base de dades. Per crear la estructura utilitzem la comanda CREATE.
create database Banco; create table Banco.oficines( codi int not null auto_increment, direccio varchar(50),poblacio varchar(50), telefon varchar(15), primary key(codi) ); create table Banco.clients( ident int not null auto_increment, DNI varchar(15), nom varchar(20), cognoms varchar(40), direccio varchar(50), poblacio varchar(50), telefon varchar(15), primary key(ident) ); create table Banco.comptes( numero int not null auto_increment, oficina int,


 

4
 

primary key(numero), foreign key(oficina) references oficines(codi) ); create table Banco.moviments( compte int not null, datas DATE, hora TIME, tipus char, imports float, primary key(compte,datas,hora), foreign key (compte) references comptes(numero) ); create table Banco.comcli( comptes int not null, clients int, obertura DATE, primary key(comptes,clients), foreign key (comptes) references comptes(numero), foreign key (clients)references clients(ident) ); create table Banco.targetes( clientes int not null, compte int, clau varchar(10), valida bool, pan varchar(16), primary key(compte,clientes), foreign key (compte) references comptes(numero),


 

5
 

foreign key (clientes) references clients(ident)

-

);

Banc02 (Introducció de dades): Introduïm les dades de 5 clients, 2 comptes , 2 targetes( unavàlida i l’altre no “TRUE-FALSE”) per a cada client, i les dades de dues oficines. Totes les dades són inventades, i per a introduir -les utilitzem la comanda INSERT INTO. -- 5 clients
INSERT INTO Banco.clients (DNI, nom, cognoms, direccio, poblacio, telefon) values('001001AAA','Oscar','Zuazu','passeig san gervasi','Barcelona', '111 111 111'); INSERT INTO Banco.clients (DNI, nom, cognoms,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Creacion De Base De Datos
  • Creacion De Una Base De Datos
  • Creacion de una Base de Datos en SQL
  • Creación de bases de datos
  • Ejemplo de creación de base de datos
  • Creación de una base de datos
  • Base De Datos De Un Banco
  • Manual Creacion Sistema Base De Datos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS