Curriculum

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2093 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
- Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura: lectura guiada; ús de l'audició, lectura i memorització de textos, poemes, cançons, refranys dites; ús biblioteca d'aula i d'escola i revistes escolars; ús de gravacions, i de mitjans audiovisuals, dramatitzacions, entre altres.

Dimensió comunicativa:
Primera llengua estrangera
- Participacióactiva en activitats de dramatitzacions, explicació de contes dialogats i representacions conjuntes, com recitacions de poemes o cançons, mostrant respecte per les produccions dels altres.

Dimensió plurilingüe i intercultural:
Llengua catalana i literatura, llengua , castellana i literatura i primera llengua estrangera:
- Recerca, percepció i anàlisi de la realitat multilingüe i pluricultural deles famílies i l’entorn de l’alumnat (a partir de persones conegudes, anuncis, cançons, pel·lícules, videojocs, objectes, documents, rètols d’establiments), identificant semblances i diferències.
- Interès per escoltar cançons, contes i altres produccions tradicionals o actuals en llengua estrangera o altres llengües de l’entorn no conegudes i interès per percebre-hi semblances i diferències.
-Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera i altres llengües i cultures properes.
- Participació en les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s’utilitza la llengua estrangera.
- Actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i motivació per a conèixer altres llengües icultures.

Criteris d’avaluació
Llengua catalana i literatura,llengua castellana i literatura i primera llengua estrangera
- Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.

CICLE MITJÀ
Criteris d’avaluació:
Llengua catalana i literatura,llengua castellana i literatura i primerallengua estrangera
- Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.

CICLE SUPERIOR
Dimensió plurilingüe i intercultural:
Llengua catalana,castellana i primera llengua estrangera
- Valoració del coneixementde llengües per a la comunicació i per a millorar la comprensió dels altres i del món i per a valorar la pròpia llengua i cultura.
- Valoració de la llengua i cultura catalanes,a partir del coneixement i valoració d’altres llengües i cultures.
- Valoració de la pròpia identitat lingüística i cultural i assumpció d’una realitat multilingüe.
- Consciència de pertànyer a una comunitat lingüística,social i cultural.
- Consciència de les actituds personals davant les diferencies de llengües i cultures.
- Assumpció d’altres punts de vista deguts a una diferent llengua o cultura
- Actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i
per conèixer altres llengües i cultures.

Objectius:
5. Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socialsi culturals, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència, respectar la igualtat de drets i deures de les persones, reconeixent les pròpies responsabilitats.
6. Identificar l’especificitat dels éssers humans i analitzar i valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps, adoptant compromisos individuals i
col·lectius d’actuar en laprotecció i millora del medi ambient i del patrimoni cultural.
7. Reconèixer en el medi natural, social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb el pas del temps, comprendre algunes relacions de successió i simultaneïtat, de cronología i de durada, i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió del passat i en la construcció del futur.
8....
tracking img