Cursores

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (284 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
sitema gestor de base de datos
/* 1. Crea el procediment imprimirNotCli(nom) que busqui tots els clients d’Entitat Bancària
* que NO siguin el passat per paràmetre i els impimeixi per pantalla.*/

create or replace procedure imprimirNotCli(nom1 varchar2) IS
cursor c1 IS
select nom
from client
where nom!=nom1;
v_nom client.nom%TYPE;
begin
open c1;
loop
fetch c1 into v_nom;exit when c1%notfound;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NOM: ' || v_nom);
end loop;
close c1;
end;
/

/* 2. Crea el procediment imprimirSaldoCli(saldoinicial, saldofinal) que mostri els noms dels
*clients amb un saldo comprés entre saldoinicial i saldofinal ambdós inclosos.
* que NO siguin el passat per paràmetre i els impimeixi per pantalla.
*/

create or replace procedureimprimirSaldoCli(saldoinicial integer, saldofinal integer) IS
cursor c1 IS
select nom
from client
where nom in(
select nomclient
from impositor
where ncompte in(
select ncompte
fromcompte
where saldo>=saldoinicial AND saldo
/* 1. Crea el procediment imprimirNotCli(nom) que busqui tots els clients d’Entitat Bancària
* que NO siguin el passat per paràmetre i els impimeixiper pantalla.
*/

create or replace procedure imprimirNotCli(nom1 varchar2) IS
cursor c1 IS
select nom
from client
where nom!=nom1;
v_nom client.nom%TYPE;
begin
open c1;
loop
fetch c1into v_nom;
exit when c1%notfound;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NOM: ' || v_nom);
end loop;
close c1;
end;
/

/* 2. Crea el procediment imprimirSaldoCli(saldoinicial, saldofinal) que mostri elsnoms dels
* clients amb un saldo comprés entre saldoinicial i saldofinal ambdós inclosos.
* que NO siguin el passat per paràmetre i els impimeixi per pantalla.
*/

create or replaceprocedure imprimirSaldoCli(saldoinicial integer, saldofinal integer) IS
cursor c1 IS
select nom
from client
where nom in(
select nomclient
from impositor
where ncompte in(
select...