Dret financer i tribu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2042 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FONTS I PODER FINANCER

• Objectius

• Competències

• Presentació de la prova

• Enunciat de la PAC

• Materials

• Criteris d’avaluació

• Format de lliurament

• Data de lliurament

Objectius

L’objectiu d’aquesta PAC és comprovar els progressos que ha realitzat l’estudiant en relació amb l’adquisició dels coneixements compresos a la terceraunitat d’aprenentatge de l’assignatura. La correcta comprensió dels conceptes d’aquesta unitat és fonamental per avançar en els continguts de la resta de l’assignatura.

La tercera unitat d’aprenentatge pretén que l’estudiant comprengui el concepte de Poder financer, quines són les seves fonts i quina és l’eficàcia de les normes tributàries.

Competències

A l’acabament de l’estudi de latercera unitat d’aprenentatge, l’estudiant haurà de ser capaç de:

1. Aplicar els coneixements teòrics adquirits a supòsits pràctics de fet extrets de la realitat relatius a les fonts i al poder financer.

2. Conèixer, consultar i emprar correctament les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals).

3. Cercar informació, documentació i fonts de referència tributària através d’eines informàtiques.

4. Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i síntesi en qüestions tributàries relatives a les fonts del Dret Financer i al poder tributari.

5. Tenir consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament tributari.

6. Dominar la terminologia jurídica bàsica pròpia del Dret Financer i Tributari.

7. Fer servir les nocions jurídiques bàsiques en l’àmbit delDret Financer i saber relacionar-les.

8. Identificar els principis i valors socials als que fan referència les normes tributàries.

9. Aprendre a argumentar jurídicament.

10. Treballar de forma autònoma.

11. Dominar la comunicació escrita.

Presentació de la prova

Per a la consecució dels mencionats objectius i desenvolupament progressiu de les competències específiques,s’ha considerat convenient estructurar la PAC en dues parts. La primera part consisteix en un breu test de deu preguntes que versen sobre els continguts corresponent al mòdul 3, sobre fonts i poder financer.

La segona part es composa de cinc activitats relacionades amb els principis constitucionals financers, especialment els tributaris; la distribució territorial del poder tributari entre l’Estat,les Comunitats Autònomes i les Corporacions locals; les fonts del Dret financer, i l’eficàcia de les normes tributaries, tant en el temps com en l’espai.

D’aquesta manera es pretén que l’estudiant pugui demostrar, tant el grau d’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics continguts en el mòdul 3, com la capacitat d’interrelació d’aquests coneixements entre sí.

Alhora, la realitzaciód’aquesta activitat permetrà a l’estudiant prendre consciència del seu propi ritme d’aprenentatge, així com detectar possibles mancances en la comprensió global del tercer mòdul de l’assignatura.

El temps aproximat que l’estudiant dedicarà a la realització de la PAC és de 10-12 hores, havent seguit prèviament l’itinerari d’aprenentatge previst en la GES3.

Per a l’assoliment dels objectius icompetències establertes, és indispensable que el propi estudiant contrasti les seves respostes amb les solucions que es publiquen a l’aula i, evidentment, si es plantegen dubtes, pot preguntar al consultor/a per a que li ajudi a resoldre-les.

Enunciats de la PAC

Primera part

Assenyaleu la resposta vàlida a cada una de les preguntes següents:

1. El Decret Llei:
a) És una disposiciónormativa que no té cabuda en l’ordenament tributari quan tota la matèria tributària està subjecta a una reserva de llei de caràcter absolut.
b) És una disposició normativa que, d’acord amb l’última jurisprudència constitucional, únicament té cabuda en l’ordenament tributari en relació amb les matèries no subjectes a reserva de llei.
c) Cap de les respostes anteriors no és correcta....
tracking img