Economia de l'empresa segon de batxiller, tema 1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1240 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1: L’EMPRESA I L’ENTORN

1.1 L’empresa com a unitat econòmica
Des del punt de vista de l’empresa com a unitat econòmica de producció, s’entén per producció qualsevol procés que tingui com a finalitat crear o posar a disposició dels ciutadans els béns i serveis necessaris per a satisfer les necessitats que tenen.
L’empresa és un conjunt d’elements organitzats i coordinats per ladirecció, orientats a l’obtenció d’una sèrie d’objectius, actuant sempre sota condicions de risc.
A. Objectius de l’empresa
-L’objectiu general és el primer nivell en la jerarquia dels objectius i és la missió o la raó de ser de l’empresa com a unitat econòmica. Expressa metes que l’empresa vol assolir a llarg termini i pot ser el punt de partida de l’actuació empresarial.
-Els objectiuspròpiament dits són aquells que vol assolir l’empresa durant un període concret, és a dir, les metes que s’escullen una vegada s’ha analitzat l’entorn i, que s’han d’adaptar, per tant aquests solen ser canviants però evidentment sense perdre de vista el fi de l’empresa.
-Els subobjectius són aquells que desenvolupen els objectius per a assolir-ne la consecució, normalment són més concrets i a menortermini que aquests.
Conflicte d’objectius
A l’hora de fixar els objectius, cal mantenir un equilibri amb totes les persones que estan relacionades amb l’empresa, ja que cadascuna voldrà que els seus interessos siguin satisfets. Per tant, a l’hora de marcar els objectius s’haurà de comptar amb tots els grups que formen el factor humà de l’empresa i del seu entorn, sense oblidar que perquès’assoleixin, aquests han de ser realistes i extensibles a tots els elements interns de l’empresa, que són els que els han de dur a terme.
La cadena de valor
Per tal que l’empresa sigui més competitiva un dels objectius de l’empresa és optimitzar al màxim la cadena de valor. Segons Porter, aquesta és una forma d’anàlisi de l’activitat empresarial mitjançant la qual una empresa desagrega la seva activitatglobal en diferents parts, amb l’objectiu d’identificar fonts d’avantatge competitiu en les activitats que generen valor. Mitjançant aquesta anàlisi es concreta un conjunt de funcions que afegeixen valor als béns i serveis d’una empresa i s’intenta obtindre la màxima rendibilitat possible i reduir tot el que sigui superflu. Si l’empresa ho aconsegueix, desenvolupa i integra les activitats de lacadena de valor de forma menys costosa i millor diferenciada que els seus rivals.
Podem diferenciar tres elements bàsics en la cadena de valor:
-Les activitats bàsiques primàries, que tenen a veure amb el desenvolupament del bé o servei que ofereix l’empresa. Aquestes són: la producció, la distribució, la comercialització i el servei de postvenda.
-Les activitats de suport a les activitatsprimàries, com l’administració, organització dels recursos humans, desenvolupament tecnològic, finances, comptabilitat, control de qualitat, etc.
-El marge o diferència entre el valor total i els costos totals que l’empresa ha tingut per a generar aquest valor. Segons com sigui aquest marge, l’empresa pot veure quines activitats són rendibles i quines no. Així, en aquest últim cas, està l’opció desubcontractar l’activitat a una empresa externa.
B. Elements de l’empresa
Els factors que ha de tenir una empresa que produeix béns i serveis poden ser classificats en quatre grups:
-Els factors humans: són les persones físiques o jurídiques que tenen una vinculació directa amb l’empresa.
-Els factors materials: són els béns econòmics de l’empresa. Podem diferenciar entre el capital fix, que sóntots aquells que duren més d’un exercici econòmic ; i el capital circulant, que és tot el capital que es renova cada exercici i que depèn del cicle d’explotació.
-L’organització: és el conjunt de relacions d’autoritat, coordinació i comunicació, que formen l’activitat del grup humà entre si i amb l’exterior.
-L’entorn: està compost per tots aquells factors que condicionen l’actuació de...
tracking img