Ejercicios formulacion organica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (960 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ROZDZIAŁ 1

1. Narysuj struktury poni szych związków w formie liniowej, Kekulego (kreskowej) i szkieletowej: a. cykloheksanu, C6H12 b. kwasu octowego, C2H4O2 c. eteru dietylowego, C4H10O d.nitroetanu, C2H5NO2 e. etylobenzenu, C8H10 f. octan etylu, C4H8O2 g. 2-metylo-3-etylooktanu, C11H24 h. proliny, C5H9NO2 i. fenolu, C6H6O j. diizobutyloglinu (DIBAL), C8H19Al k. 2,4,6-trinitrotoluenu (TNT),C7H5N3O6 1. Narysuj wzory sumaryczne, skondensowane, kreskowe i strukturalne dla podanych poni ej nazw związków. a. izo-butan b. toluen c. 2-metylocykloheksanon d. kwas fenylooctowy e.4-aminobenzaldehyd 1. Podaj wzory związków biologicznie aktywnych. a. aspiryna b. wanilina c. mentol d. witamina C e. kwas cis-9-trans-11-linoleinowy f. kwas moczowy 2. Podaj przykłady związków organicznychzawierające grupy funkcyjne. 2. W podanych poni ej strukturach trzech związków naturalnych zaznacz wszystkie grupy funkcyjne obecne w cząsteczce

O S O N HO O O OH O O H O O OH H N O O O O H2N O H O Nepotilon A

superstolid A

stemonamina

3. Wychodząc z cykloheksanu narysuj związki zawierające następujące grupy funkcyjne i/lub podstawniki: a. nitrową b. metoksylową d. karboksylową e. jodkowąf. formylową g. w pozycji 1 podstawnik metylowy oraz w pozycji 3 grupę cyjanową h. w pozycji 1 i 3 podstawniki etylowe oraz w pozycji 4 grupę metylosulfonową i. w pozycji 1 podstawnik t-butylowy, wpozycji 3 grupę etoksykarbonylową, w pozycji 5 grupę tiolową j. w pozycjach 1 i 4 podstawniki i-propylowe, w pozycji 3 podstawnik benzylowy k. w pozycji 1 podstawnik winylowy, w pozycji 2 grupęN-metyloamidową 3. Nazwij grupy funkcyjne w poni ej przedstawianych związkach i klasę związków którą reprezentują.
a. OH b. O O c. H O d. O e. O

f.

H N O

g.

O Cl

h. NO2 COOH

i.

NH2

HO3. Podaj nazwę poni ej narysowanych grup.

a.

H2 C

C H2

H2 C

b. H3C CH3 f. CH

H2 C

c. CH3 g.

CH3 H3C C H3C h.

d. H3C

CH3 CH C H2

e.

O

4. Podane poni ej...
tracking img