El cos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1401 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
El cos: imatge i percepció
Característiques principals del bloc de contingut:
* Percepció i consciència corporal
* Coneixement del propi cos
* Esquema corporal
* Percepció
* Diferents sensacions
* Coordinació de moviments
* Actitud
* Equilibri estàtic i dinàmic
* Respiració
* Lateralitat
* Tensió
* Relaxació
* Interacció espai/tempsPERCEPCIÓ I CONSCIÈNCIA CORPORAL

La percepció suposa concentrar l'atenció en les sensacions relatives al propi cos, és a dir, en un procés d'autoexploració

La consciència corporal és un concepte més ampli que el de percepció corporal que implica emmarcar aquestes percepcions en un sistema de relacions del nostre cos amb sí mateix i amb el món exterior.

PERCEPCIÓ CORPORAL
(procésd'autoexploració) CONEIXEMENT DEL PROPI COS

porten a (procés que anirà desenvolupant al llarg
del creixement del propi individu)
CONSCIÈNCIA COPRORAL
(percepcions del propi cos
amb el món exterior)

CONEIXEMENT DEL PROPI COS

* Procés que anirà desenvolupant al llarg del creixement del propi individu.

* Les sensacions procedents de l'espai corporal intern, les estimulacions externes, laexperimentació del cos en diferents situacions constitueixen les causes principals que permeten que la persona, ja des de la infància, passi de sentir el seu cos com a un tot difús a construir un marc de referència que li permeti tenir una clara representació mental de sí mateixa.

* Podem assimilar aquest marc de referència al concepte de ESQUEMA CORPORAL que ha sigut utilitzat sota diferentsperspectives, i amb diferents denominacions, en el intent d'explicar com la persona arriba a coneixes a ella mateixa.

ESQUEMA CORPORAL

* És la representació més o menys precisa de la forma i posició del nostre cos en l’espai de repòs i en el moviment.

* Tipus d’adaptació que s’estableix entre l’estructura òssia i els graus de tensió muscular de l’organisme. Això fa possible unapercepció global i segmentària del propi cos.

* Intuïció global o coneixement immediat del nostre cos, ja sigui en estat de repòs o moviment, en funció de la interrelació de les seves parts i, sobretot, de la seva relació amb l’espai i els objectes que l’envolten.

PERCEPCIÓ

* La percepció és el procés que dóna sentit i significat espacial a una sensació, i actua com a mitjàorganitzador de tots els fenòmens que constantment ens arriben des del medi exterior i interior, intervenint com a pas previ al pensament.

* La percepció és la captació que el subjecte realitza mitjançant els diferents òrgans sensorials, que traduïts en estímuls nerviosos, es transmeten a les àrees del còrtex cerebral, que s’encarrega de la seva codificació i interpretació. D’aquesta maneraconeixem el que passa al voltant de nosaltres, i en nosaltres mateixos, per mitjà de receptors sensorials.

DIFERENTS SENSACIONS

Les sensacions es solen classificar en:
a)- Sensacions interoceptives. Informen dels processos interns del’organisme captant les informacions procedents de les vísceres. Representen les formes de sensació més difoses i mantenen certa afinitat amb els estats emocionals.b)- Sensacions propioceptives. Informen sobre la situació del cos en l’espai i sobre la postura, concretant-se en sensacions Kinestèsiques i vestibulars.
c)- Sensacions exteroceptives. Les més conegudes són la vista, l’oïda, el tacte, el gust i l’olfacte, però existeixen altres formes de sensibilitat poc estudiades com la sensibilitat vibratòria o la fotosensibilitat de la pell.

Lessensacions, per tant, ens permeten tenir accés a diferents informacions. Tot i això, perquè la persona capti realment tals informacions i els hi atribueixi significat s’ha de
recórrer a un procés superior: la percepció. La diferència entre la sensació i la percepció, Roca la defineix amb les següents paraules:

* La sensació és un fenomen biològic i fa referència a la reactivitat sensorial....
tracking img