Formulari física-naturalesa de la llum

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 1 (250 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
-------------------------------------------------
Experiment de Young.
∆x= da·λ
a és la separació entre les dues escletxes
d és la distància entre la pantalla i el pla
Δx és ladistància entre dues franges d’interferència
λ és la longitud d’ona del raig de llum.

-------------------------------------------------
Espectre electromagnètic.-------------------------------------------------
Energia d’un quàntum de radiació electromagnètica.
E=h·f
E és l’energia d’un quàntum de radiació.
h és la constant de Planck h = 6,62·10-34 J·s
f és lafreqüència de la radiació

-------------------------------------------------
Teoria d’Einstein de l’efecte fotoelèctric.

E=Ec+ Wo
E és l’energia subministrada per la radiació.
Ec ésl’energia cinètica comunicada a l’electró.
Wo és el treball d’extracció o funció de treball.

Si f < fo no hi ha efecte fotoelèctric.
Si f > fo hi ha efecte fotoelèctric.

h·f= 12mvmàx2+Wo

-------------------------------------------------
Potencial de frenada.

Ep= Ec
e·Vo= 12m·vmàx2

-------------------------------------------------
Hipòtesi de De Broglie.

λ=hp= hm·v
p= Ec

-------------------------------------------------
Principi d’incertesa.

Δx·Δp ≥ h2π

-------------------------------------------------
Teoria especial de larelativitat.

Primer postulat o principi d’equivalència: les lleis de la física es verifiquen de manera idèntica en tots els sistemes inercials, sense que sigui possible deduir a través seucap distinció entre un sistema inercial o un altre.
Segon postulat: la velocitat de la llum és una constant universal, invariant per a tots els observadors inercials.

Equació de ladilatació temporal
t= to1- v2c2

Dependència de la massa amb la velocitat
m= mo1- v2c2

Dependència de la longitud amb la velocitat
l= lo1- v2c2
Equivalència massa – energia.
E=m·c2
tracking img