Geografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3905 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
GEOGRAFIA

Introducció

La geografia és la ciència que estudia i analitza l’organització de l’espai, entès com el conjunt dinàmic d’interaccions entre les activitats humanes i el medi natural.

En el currículum de ciències socials de l’etapa d’educació secundària obligatòria, els continguts sobre geografia s’han centrat especialment en els aspectes més generals, com són la descripció, lalocalització i la distribució dels fenòmens espacials. En el batxillerat, en canvi, sembla oportú introduir els continguts més específics d’aquesta matèria, perquè l’alumnat adquireixi una visió global, més analítica i d’abast més ampli, dels fets i dels processos geogràfics. Bàsicament, és pretén facilitar l’estudi de les interaccions que es produeixen en l’espai, la comprensió de les diversesestructures i organitzacions espacials, com també l’anàlisi dels problemes en l’àmbit territorial, sobretot pel que fa al coneixement de les causes i la previsió de les conseqüències que comporten les decisions que s’adopten sobre l’ús de l’espai.

Cal destacar també l’aportació específica de la geografia en l’adquisició de determinades habilitats i capacitats d’interpretació i de síntesi, ques’adquireixen mitjançant l’obtenció i el tractament de la informació, l’anàlisi de fenòmens geogràfics complexos, la formulació d’hipòtesis, la recerca de solucions alternatives, etc.

Altrament, cal considerar els valors ecològics d’aquesta matèria, no solament perquè aporta el coneixement objectiu sobre els recursos naturals, sinó també perquè afavoreix l’adquisició d’actituds participatives quepromouen la conservació del patrimoni mediambiental i el manteniment de l’equilibri dinàmic entre la natura i l’acció antròpica.

La selecció d’objectius i continguts i l’organització del currículum de geografia per al batxillerat s’han fet a partir de diversos criteris fonamentals. El primer tracta de garantir l’estudi de la realitat espacial dels territoris de l’Estat espanyol, tant des delpunt de vista de les característiques que tenen en comú, com des de l’anàlisi de la seva diversitat i pluralitat geogràfiques. En segon lloc, no cal dubtar del fet que els fenòmens geogràfics han assolit una dimensió cada vegada més global, especialment intensa a les darreres dècades. En el món actual cap espai no pot ser explicat tenint en compte únicament la seva realitat. L’Estat espanyolmanté relacions amb altres espais i països, és membre de la Unió Europea, forma part dels principals organismes internacionals, és una peça més del sistema mundial. Per això es fa impossible explicar la part sense el tot, que és la que, alhora, determina que en la formulació dels objectius i dels continguts s’hagi considerat la projecció de la realitat espacial espanyola i illenca en l’àmbitmediterrani, europeu i, en alguns casos, mundial, alternant les escales de l’anàlisi geogràfica.

Finalment, s’ha considerat el desenvolupament del pensament logicoformal de l’alumnat de batxillerat i les seves possibilitats d’abstracció, conceptualització i generalització per aprofundir en el coneixement geogràfic i per relacionar i integrar coneixements diversos en un camp i un àmbit territorialconcret, alternant de manera coherent l’aplicació d’aquest mètode en àmbits territorials diversos i complementaris.

El procés de l’ensenyament i aprenentatge de la geografia en el batxillerat és impulsat i mediatitzat, sobretot, pel professorat de cada una de les matèries. D’aquí la importància que cal atribuir al disseny i la selecció de les estratègies d’intervenció didàctica per obtenir lamàxima rendibilitat en la seva aplicació pràctica.

És en les estratègies d’aprenentatge on es relacionen els materials, l’organització i les activitats que s’adopten per fer més accessible, més comprensible, la geografia com a disciplina científica.

Altrament, cal considerar que l’ensenyament i aprenentatge de la geografia presenta, com ocorre amb altres matèries de les ciències socials,...
tracking img