Guio pla d'empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1262 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES

GUIÓ PLA D’EMPRESA

NOM DEL PROJECTE

NOM I COGNOMS DEL RESPONSABLE:

Data:

INTRODUCCIÓ

Breu descripció de l’activitat què es vol desenvolupar.

L’EMPRENEDOR

1. Identificació:

Dades personals

• Nom i cognoms.
• DNI.
• Adreça
• Telèfon.

Nivell d’estudis

• Estudis oficials realitzats
• Estudiscomplementaris

Experiència professional

• Relació de llocs de treball realitzats i períodes en cada lloc

2. Punts forts de l’emprenedor o el seu equip

Formació i experiència professional.
Formació i experiència en direcció.
Formació i experiència comercial.
Coneixement del sector.
Altres característiques personals rellevants.

3. Motivació i objectius

Justificació iantecedents de l’empresa a emprendre. Motius pels quals es vol crear l’empresa.

4. Forma jurídica, aportacions i acords de participació en els resultats dels socis

Aportacions econòmiques i tècniques dels socis.
Acords de participació en els resultats.
Forma jurídica de l’empresa. Motius pel que s’ha escollit aquesta forma jurídica.

5. Tràmits i costos de constitució

Breu explicació delstràmits a realitzar i de les despeses què se’n poden derivar a causa de la posada en funcionament de l’activitat.
Quantificació de les despeses d’establiment:

Gestoria.
Notaris.
Estudis tècnics.
Publicitat promocional.
Altres despeses.

DEFINICIÓ DE L’ACTIVITAT

1. Definició del negoci

Descripció del producte o servei

Descripció acurada del tipusd’activitat, explicant en el seu cas el procés de fabricació del productes.

• Necessitats a cobrir: Descripció de les necessitats que el consumidor vol satisfer i breu descripció del públic objectiu al qual l’empresa s’adreça.

• Elements de diferenciació: Novetats i avantatges que el producte o servei aporta respecte als de la competència, elements decisius a l’hora de triar-lo.

2.Característiques del sector o activitat

Característiques del sector: concentració o dispersió, barreres d’entrada, volum de facturació, evolució i perspectives futures, tant comercials com tecnològiques.

Productes substitutius i posicionament de la nova empresa davant d’aquesta evolució.

Regulació del sector i permisos necessaris per actuar-hi, i en el cas d’impacte sobre el medi ambient les mesures deprotecció d’aquest amb els costos que comporten. Adjuntar documentació acreditativa en els annexos.

3. Pla d’operacions

Localització, instal·lacions i elements de transport:

Indicar les característiques de la localització de l’empresa i els motius de la seva elecció.

Descripció física del local: superfície, distribució, magatzem, maquinaria, vehicles, equipaments i subministramentsnecessaris. Adjuntar factures pro-forma de les despeses d’instal·lació.

Aprovisionament:

Identificació dels proveïdors indicant: Productes, preus, qualitat, condicions de pagament, terminis d’entrega, descomptes, rappels, influència dels competidors sobre els proveïdors. Annexar catàlegs, pressupostos etc. de proveïdors.
Procés de prestació del servei:

Horari:

Subcontractació

Aspectesdel procés a subcontractar i costos que això representa. Annexar catàlegs, pressupostos etc. dels subcontractistes.

Assegurances

Preveure el tipus d’assegurances necessàries i els seus costos.

4. Costos

Quantificació dels costos indicats en els apartats anteriors. Analisi dels costos directes i indirectes de producció i emmagatzematge, estudi d’aquest pels principals productes.Previsio de les futures evolucions dels costos. Adjuntar documentació acreditativa des diferents costos estimats.

5. Estratègia de futur

Previsions de futur pel desenvolupament i/o ampliació de l’empresa.

PLA DE MERCAT

1. Coneixement del mercat

Coneixement del mercat on es pretén treballar i les característiques dels clients potencials, es a dir: Identificar a qui va dirigit el...
tracking img