Hanabolisme heterotrof

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (473 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Hanabolisme heteròtrof,proces metàbolic de formació de molècules orgàniques complexes a partir de molècules orgàniques senzilles(reducció). L’energia ncsaria prové dla desfosforilació dmoleculesdATP,procedent dl catabolisme(hetero)foto-quimio(auto)//Vies anabòliques heterotrofes es donen al citosol//Anabolis.Hd GLUCIDS.2FASES:-Sintesi glucosa:glucos,sobté apartir de l’acid pirúvic provnen dlcatabolisme dkmpstos glucídics,xmitja de gliconeogènesi.-Sintes dpolimers dglucosa odltres hexoses.En celules vegtals ssintetiza midó(amilogènesi),en animals ssintetizaglicogen(glicogenogènesi).GLICONEOGENESI,procés dsíntesi dglucosa partir dprecursors no glucídics.Animals necesaria en situacions d dejuni.Indispensable remugants,ls seus bacteris simbionts passen cel·lulosa a glucosa ila frmentena àcid lactic.Necsaria sforç muscular anaeróbic ,xeliminar àcid làctic.trnsfrmantlo nglucosa.3precursors gliconeògenesi. desaminació d aminoàcids:(àcid piruvic,àcid oxalacètic).trnsfrmacio acidlàctic:xfermentació láctica encndicions anaero, pasa ala sang fins(fetge-escorça renal)on sprodueix gliconeo.Nova glucosa trna ala sang itrna als muskuls sien necsiten dnou(Cicle de Cori).(autotrofsibacteris)dgradació dls acids grasos.celules animals notenen enzim ktransforma acetil-CoA n(ácid oxalacètic)aksts nzims sanomenen(del cicle de lacid glioxílic)nmes ncelules vgetals.Aixó xplika xq lsanimals n poden sintetit.glucids apartird la dieta,mentre qvegetals, aprofiten elseus olis xfabrikar celulosa. GLICOGENOGENESI/AMILOGÈNESI. Glicogeno.sintesi de glicogen apartir dglucosa6fosfat procedentde gliconeo o glucosa lliure, despres s fosforilada kuan entra ala celula.Es dona al fetge ials musculs.La glucsa dla digestio sacumula alfetge nforma dglicogen.cuan lnivell dglucosa nsangdisminueix,lglicogen hepatic shidrolitza isallibera ala sang.Doble funció fetge:sintetitzar glicogen alliberar glucosa. Hormones:adrenalina,glucagó(sortida glucosa),insulina(entrada””) Amilogè.sintesi...