Hola buenos dias

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (409 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Què és una xarxa de computadors? Quina utilitat creus que tenen les xarxes?

2. Indica els components necessaris per formar una xarxa amb cables (“cablejada”).

3. Quins tipus de xarxeshi ha en quan a la seva tipologia física? I en quan al seu abast? I per la relació entre dos usuaris de la xarxa?

4. Sabries explicar que és una xarxa PAN(Personal Area Network)? Posa unexemple d’aquesta xarxa.

5. Què és una xarxa LAN? Saps el nom de la xarxa LAN més coneguda i utilitzada avui en dia?

6. Sabries dir quina va ser la primera xarxa que es va construir? Per a quinmotiu es va crear?

7. Que succeeix en una xarxa en anell quan un ordenador deixa de funcionar? I en una xarxa en estrella?

8. Indica els avantatges i desavantatges de les diferentstipologies de xarxes. Raona la resposta.

9. Perquè una xarxa cel·lular està formada per esferes?

10. Quin és el funcionament d’un HUB o concentrador?

11. Quin és el funcionament d’unSWITCH o commutador?

12. Quina diferència hi ha entre un pont i una pasarel.la?

13. Quines funcions fa un Router?

14. Indica els avantatges i inconvenients d’una xarxa sense fils.15. A quina velocitat treballa la xarxa Ethernet ? I la FastEthernet? I la Gigabit Ethernet?

16. Com es pot anomenar a la xarxa Ethernet, estàndard IEEE-80X.X ?

17. Què ens ofereix el ISP(Internet Service Provider)

18. Què és l’adreça MAC (Medium Access Control)? Quina diferencia hi ha entre l’adreça MAC i el control d’accés al medi MAC del nivell d’enllaç de l’arquitectura OSI?19. Quina diferència hi ha entre una IP fixa i una IP dinàmica?

20. Què és el protocol DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)?

21. Què és el servei DNS (Domain Name Service)?22. De quants nombres està composada una adreça IP? Com s’agrupa? Aleshores de quin rang de valors disposem?

23. Quines classes d’adreces IP hi ha? Explique-les breument.

24. Per a...
tracking img