Importacia del petroleo en suecia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2979 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Traduccion Sueco
Motorvägen till olja – svensk sammanfattning
Syftet med föreliggande avhandlig är att försöka bedöma den framtida oljeproduktionen
och att göra en uppskattning när den når sin topp. Grundtanken
har varit att med hjälp av studier av de globala oljereserverna, historisk
produktion och nya fyndigheter göra en prognos över framtida oljeproduktion.
I ett tidigt skedeav arbetet beslutades att fokus skulle läggas på
de största oljefälten, de så kallade gigantfälten.
Starten för den moderna oljeindustrin sätts ofta till 1859 när oljeborrning
påbörjades i Oil Creek, Pennsylvania i USA. Innan den bensindriva motorn
hade slagit igenom i början på 1900-talet raffinerades olja främst till
fotogen och användes för belysning. Första världskriget visadebetydelsen
av olja i krigssammanhang och säkra oljeresurser blev ett strategiskt
mål för länder som bland annat USA och Storbritannien. De första
tecknen på massbilism syntes i USA under mellankrigstiden och detta
ledde till ett ökat beroende av olja. Efterkrigstiden har präglats av ett
växande oljeberoende, där de största konsumenterna importerar allt
mer från de störstaexportörerna, det vill säga länderna runt Persiska
viken. Importbehovet blev påtagligt under 1970-talets oljekriser när
OPEC-medlemmarna slutade att sälja olja till importländerna.
Idag står oljan för runt 40 procent av världens energitillförsel, som
domineras av fossila bränslen. Det råder inget tvivel om oljans betydelse
för både världsekonomin och den globala energiförsörjningen. Dettagör
att frågan om hur länge till oljeproduktionen kan motsvara efterfrågan
är synnerligen viktig. Den globala oljeproduktionen uppgick 2006 till
cirka 72 miljoner fat per dag (Mf/d). Till detta ska läggas ytterligare drygt
10 Mf/d från bland annat kondensat och vätskor utvunna från naturgas
(NGL). Något felaktigt brukar totalsumman, i detta fall drygt 82 Mf/d,
användas som ett måttpå den globala oljeproduktionen, när siffran i
själva verket redovisar den totala produktionen av oljerelaterade vätskor.
Världens största oljefält, så kallade gigantfält, är dominerande i den
globala oljeproduktionen. Dessa fält har därför valts ut för en djupare
analys, slutsatserna från analysen används sedan för att göra en prognos
för framtidens oljeproduktion. En stor del avarbetet har gått ut på att
samla in information om gigantfält och denna har lagrats i två databaser:
gigantfältsdata (GF) och gigantfältsproduktion (GFP). Information om
tillskott från prospektering har lagrats i en tredje databas, oljefältsnyheter
141
La carrera al petróleo – (Sueco)
El objetivo de esta tesis es tratar de evaluar la producción de petróleo en el futuro
y paraestimar cuando alcanza su punto máximo. La idea básica
ha sido que, con la ayuda de estudios de las reservas mundiales de petróleo, histórico
en la producción y los nuevos descubrimientos, se hará un pronóstico de la producción de petróleo en el futuro.
En las primeras etapas de la obra, se decidió que la atención se centrará en
los mayores yacimientos de petróleo, los llamados camposgigantes.
El inicio de la industria petrolera moderna a menudo se añade en 1859, cuando la extracción de petróleo comenzó en Oil Creek, Pennsylvania. Antes de la búsqueda del motor de gasolina
se han seguido en el año 1900 principalmente de petróleo refinado
y el queroseno utilizado para la iluminación. La Primera Guerra Mundial demostró la importancia
del petróleo en el contexto de la guerra, yasegurar los recursos petroleros como parte de una estrategia para los objetivos de países como los EE.UU. y Gran Bretaña. El primer signo de motor en masa apareció en los EE.UU. durante el período de entreguerras, y este
condujo a una creciente dependencia del petróleo. El período de posguerra ha estado marcado por una creciente dependencia del petróleo, con los mayores consumidores...
tracking img