Intelectuales del mundo

Páginas: 40 (9941 palabras) Publicado: 25 de agosto de 2012
EL USO DE LOS MICRODATOS CENSALES.
UNA APLICACIÓN A LA MIGRACIÓN INTERNA EN
COLOMBIA
Ciro L. Martínez Gómez
186

Comunicació presentada al Simposio de Estadística 2000:
Censos, Encuestas y Sistemas de Información Estadística,

I

organitzat per la Universidad Nacional de Colombia.
San Andrés (Colombia), del 5 al 12 d’agost de 2000.
Centre d’Estudis Demogràfics
2001
Resum.- AColòmbia hi ha una gran necessitat de comptar amb informació demogràfica a
un àmbit geogràfic detallat. La disponibilitat recent de medis tècnics permet processar les
microdades censals per a obtenir creuaments complexos com les matrius migratòries, de
forma desagregada. Aprofitant aquesta facilitat i la disposició de microdades del cens de
1993 i d’una mostra del cens de 1973, en aquest estudis’analitzen les principals hipòtesis
relacionades amb el comportament migratori intern a Colòmbia, s’estableixen les
principals tendències en el volum i intensitat del fenomen i s’examinen els seus impactes
territorials, proposant una tipologia d’àrees de relació migratòria. Es conclou que lluny
d’existir grans transformacions en les dues dècades, el procés migratori colombià es
caracteritza per laseva extraordinària estabilitat, tant en la seva intensitat com en la seva
distribució territorial, mantenint-se, amb petites modificacions, els patrons regionals
segmentats d’atracció i expulsió. Malgrat això, es presenten clars indicis d’una tendència a
la desconcentració dels moviments determinada principalment per l’increment de les
sortides de la població dels grans centres urbans,possiblement per ubicar-se en municipis
del seu entorn involucrats en processos de metropolització similars als observats en els
països industrialitzats.
Paraules clau.- Migració interna, microdades, Censos 1973–1993.
Resumen.- En Colombia existe una gran necesidad de contar con información
demográfica a un nivel geográfico detallado. La disponibilidad reciente de medios técnicos
permite procesarlos microdatos censales para obtener cruces complejos como las matrices
migratorias, de manera desagregada. Aprovechando esta facilidad y la disposición de
microdatos del censo de 1993 y de una muestra del censo de 1973, en este estudio se
analizan las principales hipótesis relacionadas con el comportamiento migratorio interno
en Colombia, se establecen las principales tendencias en elvolumen e intensidad del
fenómeno y se examinan sus impactos territoriales, proponiendo una tipología de áreas de
relación migratoria. Se concluye que lejos de existir grandes transformaciones en las dos
décadas, el proceso migratorio colombiano se caracteriza por su extraordinaria estabilidad,
tanto en su intensidad como en su distribución territorial, permaneciendo con pequeñas
modificaciones lospatrones regionales segmentados de atracción y expulsión. Sin
embargo, se presentan claros indicios de una tendencia a la desconcentración de los
movimientos determinada principalmente por el incremento de las salidas de población de
los grandes centros urbanos, posiblemente para ubicarse en municipios de su entorno,
involucrados en procesos de metropolización similares a los observados enlos países
industrializados.
Palabras clave.- Migración interna, Colombia, microdatos, Censos 1973-1993.

II

Abstract.- Geographically desegregated demographic data have always been required in
Colombia. Recently, well-developed techniques have allow us to process census microdata to create complex cross-tabulations such as desegregated migratory matrixes. The
author takes advantaged ofthese techniques to analyse the main hypotheses related to
internal migration behaviour in Colombia using the 1993 census micro-data and the 1973
census sample. He also examines the main trends in the volume and intensity of
migrations, and its territorial impact in order to draw a typology of migratory related areas.
The author concludes that migratory processes in Colombia have hardly...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El hombre con el cociente intelectual masalto del mundo
  • Evolución De Los Derechos Intelectuales En El Mundo
  • Intelectuales
  • el intelectualismo
  • intelectual
  • Intelectualismo
  • Intelectuales
  • intelectual

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS