Laboratorio instalaciones i

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1949 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA

1. Bateria de comptadors. Què és?. Tipus i materials. Què te?

• Per a col·locar els comptadors
• Quadre
• Columna
• Fundició (en desús)
• Polipropilè
galvanitzat
• Acer
inoxidable

• Entrada de la Cia.
• Comptador (rellotge)• Sortida a instal·lació usuari

2. Tipus de vàlvules de lampisteria.

• Antiretorn
• Antiariet
• D’esfera o de bola (maneta allargada)
• Clau de tall
• Clau de tall de seient inclinat (rodona de rosca)

3. Quins elements formen un grup de pressió?

• Acumulador
• Grup de bombes (2)
• Grup hidropneumàtic o dipòsita pressió
• By pass

4. De què depèn el Ø del tub?

• Del cabdal d’aigua que tenim (Cia.)
• De la velocitat a la que circula l’aigua
• De la pèrdua de càrrega (àbac)

5. Què hem de tenir en compta per triar el cabdal de l’escalfador?

• El número d’aparells sanitaris que tenim (punts de consum)

6. Sistemes de producció d’aigua calentasanitària:

• Individual o centralitzada
• Acumulació o instantània

7. Quan s’ha de col·locar una xarxa de retorn?

• Quan la longitud de la instal·lació és > de 15 m
INSTAL·LACIÓ DE GAS

8. Materials dels tubs.

• Polietilè (només la Cia.)
• Coure
galvanitzat
• Acer
inoxidable

9. Armari de regulació de pressió.

• Quans’ha de fer el canvi de MPA ó MPB a BP (a les vivendes):
• Aparell de mesurar
• Regulador de pressió
- Dimensió segons cabdal

10. Regulador de pressió.

• Per reduir la pressió: de MPA ó MPB a BP (a les vivendes):

11. De MPB a BP, quants reguladors calen?

1 a façana ( de MPB a MPA
• 2 ( de MPA a BP1 abans del comptador ( de MPA a BP (al comptador només entra a BP)

12. Comptador del gas.
[pic]
13. Què és més dens, el gas butà o l’aire?
• El gas butà

14. En què es mesuren els tubs d’acer galvanitzat?

• En polsades (“)

15. De quin tipus són les vàlvules de pas del gas?

• De bola o esfera

16. Definir beina de protecció a lesinstal·lacions de gas.

• Serveix per protegir el tub d’esforços mecànics, (cops, etc)
• És metàl·lica
• Es posa a façana, quan el tub passa < de 2,40 m d’altura
[pic]

17. Què és una beina de ventilació a les instal·lacions de gas?

• S’ha de posar quan els tubs passen per un local no ventilat
• És metàl·lica
• Te reixetes de ventilació i regis
- Qué tipo dbaterías d contadores d gas existen?Que tipo d materiales son los + usados para éstos?Hay 2 tipos de contadores: en cuadro y en columna. Los materiales más usados son: acero galvanizado, fundición, polipropileno y acero inoxidable

- Enumerar 4 tipos de válvulas de fontanería: de compuerta, de asiento paralelo, de asiento inclinado, reductoras de presión, de seguridad, de llenado…

- Qpotencia calorífica debe tener un calentador instantáneo para abastecer una vivienda q tenga un consumo simultáneo d agua de 0.30 l/s.? 24.000,26.000 o 30.000 Kcal/h.

- De qué material se compone una canalización de gas(Según Normativa)? Cobre, Acero galvanizado, Acero inoxidable, Polietileno

- Cuántos tipos de contadores de gas existen? 2 tipos: de barrilete y de turbina

- Definir los 2 tiposde cajas generales de protección (CGP) según la conexión con la red: De entrada directa y de entrada puenteada.

- Qué es el conjunto de protección y medida en una instalación eléctrica? Contador y Caja general de protección juntos para una vivienda unifamiliar

- Cómo se definen los circuitos en los grados de electrificación según el reglamento de Baja Tensión? C1, C2, C3, C4 y C5

-...
tracking img