Mec moc mec mic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (668 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Lliçó 19. – Els drets reals de gaudi. Concepte i característiques generalsAquest tipus de drets reals afecten a les facultats de gaudi del propietari d’un bé. Poden trobar el seu origen en la llei oser constituïts de manera voluntària pel propietari. En aquest darrer cas: el propietari cedeix les seves facultats de gaudi sobre la cosa, a canvi d’un determinat preu (constitució voluntària a títolonerós; a canvi d’una contraprestació) o bé per un desig de beneficiar a una altra persona (constitució voluntària a títol gratuït).Al extingir-se els drets reals de gaudi, el propietari, recuperales facultats de gaudi que fins aleshores tenia restringides3. – Els drets d’usdefruit i d’aprofitament parcial El dret d’usdefruit Concepte i característiquesPel Codi civil de Catalunya, l’usdefruit ésel dret real d’usar i gaudir béns aliens salvant-ne la forma i la substància, fora que les lleis o el títol de constitució estableixin una altra cosa.1) És un dret real limitat, tal vegada que nomésfaculta al seu titular a usar (posseir) i gaudir (apropiar-se dels fruits i rendiments que produeix la cosa). 2) Sobre cosa aliena. En principi, la titularitat del bé la conserva el nu propietari, pertant el dret de l’usufructuari recau sobre bé aliè 3) Respectant la forma i la substància. Aquest límit obeeix a la idea que a la fi de l ́usdefruit la cosa ha de retornar al propietari en el mateixestat que es trobava. D ́aquí que no en pugui variar la forma i la substància. 4) Llevat que les lleis o el títol permetin una altra cosa. La llei o el títol poden alterar les regles anteriors.5)temporalitat de l’usdefruit. Haurem de distingir si el titular del dret d’usdefruit és una persona física o una persona jurídica:a) Pels cas de la persona física: es presumeix vitalici (durant tota lavida de l’usufructuari), llevat que el títol de constitució estableixi una altra cosa.b) Pel cas de persones jurídiques, no es pot fixar un termini superior a 99 anys.Si no per trenta anys.6) Hi podem...
tracking img