Okoik

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (311 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACT. 17 (pàg.355) FÍSICA I QUÍMICA 1r Batx. Ed. ECIR-2008

Escriu la configuració electrònica dels àtoms dels elements: O (Z=8) ; Na (Z=11); P (Z=15) ; Ar (Z=18) ; As (Z=33). Per a cada elementtindrem en compte que en tractar-se d’àtoms neutres ⇒ ne. e- = ne. p+ = Z, i aplicarem el principi de mínima energia, per a la qual cosa farem ús del diagrama de Moeller, i el principi de Pauli. O (Z=8): Na (Z= 11): P (Z= 15):
DIAGRAMA DE MOELLER

1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3

Ar (Z= 18): As (Z= 33):

ACT. 19 (pàg.356)FÍSICA I QUÍMICA 1r Batx. Ed. ECIR-2008

A continuació s’insereixen algunes configuracions electròniques de l'àtom de sofre. Quines d’aquestes configuracions corresponen als estats fonamental, excitati prohibit:
1 2 3 4 5 6
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑

Estat excitat

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑↓↑Estat prohibit


↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓↑

Estat fonamental Estat prohibit
↑ ↑

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓↑ ↑↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

Estat excitat

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑↓

Estat fonamental

1s

2s

2p

3s

3p

3d

4s

4p

El sofre és l’element de nombre atòmic Z=16, per a un àtom neutre ⇒ ne. e- = ne. p+ = Z =16. Caltenir en compte que: la configuració electrònica corresponent a l’estat fonamental d’una espècie química (àtom neutre, catió o anió) es determina, per a estats permesos ψ (n,l, ml), és a dir, orbitalspossibles, seguint tres principis: 1. 2. 3. Principi de mínima energia Principi d’exclusió de Pauli, i Regla de màxima multiplicitat de Hund.

qualsevol altra configuració que s’ajuste a lacondició d’estats permesos i no entre en contradicció amb el principi d’exclusió de Pauli, és possible però fa referència a un estat excitat, i és prohibida, o el que és el mateix no permesa, si la...
tracking img