Operacions juridiques pla parcial

Páginas: 6 (1292 palabras) Publicado: 4 de mayo de 2011
OPERACIONS JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ ÚNIC DELIMITAT AL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA 10A* EN L’ENTORN DEL SISTEMA AEROPORTUARI DELS MUNICIPIS DE SANT BOI DE LLOBREGAT I EL PRAT DE LLOBREGAT
NOVEMBRE 2009
2
1. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
El present document d’Operacions Jurídiques Complementàrieses formula en relació al Projecte de Reparcel.lació del Polígon d’actuació únic delimitat al Pla Parcial d’ordenació del Sector corresponent a la zona 10a* en l’entorn del sistema aeroportuari dels municipis de Sant Boi de Llobregat i del Prat de Llobregat, projecte que va ésser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi, en la sessió ordinària que tingué llocel dia 9 de juny de 2008 (acord publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 154 de data 27 de juny de 2008), així com per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió ordinària del dia 30 de setembre del 2008 (acord publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 243 de data 9 d’octubre de 2008).
Es tracta d’un Projecte dereparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica i amb propietat única dels terrenys, per la qual cosa la seva finalitat primordial és garantir la cessió obligatòria i gratuïta als Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i El Prat de Llobregat dels terrenys destinats a incorporar-se al domini públic.
2. RELACIÓ NOMINAL DE PROPIETARIS I D’INTERESSATS
El propietari únic afectat per les operacionsreparcel.latòries, amb indicació del seu domicili a efectes de notificacions, és el següent:
FINCA APORT.
PROPIETARI
ADREÇA
1
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (MERCABARNA)
Carrer Major de Mercabarna, núm. 76, 08040-Barcelona
____________________________________________________________

__________
OPERACIONS JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGOND’ACTUACIÓ ÚNIC DELIMITAT AL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA
10A* EN L’ENTORN DEL SISTEMA AEROPORTUARI
3
3. NOTA DE QUALIFICACIÓ DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT
Una vegada ferm en via administrativa el Projecte de reparcel·lació, ambdues Corporacions municipals varen emetre el corresponent certificat de fermesa a l’efecte de la inscripció del Projecte al Registre de laPropietat.
Presentat el document per a la seva inscripció, per part del Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat s’ha emès una nota de qualificació indicant textualment el següent:
“Respecte a les finques resultants:

L’adjudicada 4, Viari i estacionament
No resulten els seus afrontaments. O bé es descriuen, encara que sigui de forma somera respecte al planell 4, on resulta ambclaredat. O bé es pot fer una ressenya de que aquests es troben dintre de l’àmbit de l’expedient, però aquest supòsit té el problema de que no s’ha descrit l’àmbit i sabem els seus límits.

L’adjudicada A
No es diu la seva ubicació ¿Sant Boi o El Prat?
I d’altra banda es descriu la mateixa com formada per dues finques discontinues. Això no és possible dintre de l’àmbit de una regulació de sòl comés un expedient de reparcel·lació. Ara bé, el que sí es possible és que es determini, si és el cas, que aquesta finca, formada per dues porcions, és el resultat d’una unitat orgànica d’explotació. En aquest cas són dues finques independents que es descriuen com una sola, en base a aquesta vinculació d’explotació unitària.”
4. BASES LEGALS DE L’OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA
Les esmenesplantejades per el Registre de la Propietat afecten exclusivament circumstàncies descriptives de les finques resultants. La seva rectificació es pot dur a terme, per tant, seguint el procediment fixat a l’article 168.1.b) del Reglament de la Llei d’urbanisme -Decret 305/2006, de 18 de juliol- que estableix que els projectes de reparcel·lació es poden rectificar mitjançant operacions jurídiques...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plaer
  • Pla
  • Pla
  • Pla
  • Pla
  • Frances Juridique
  • formes juridiques
  • adm operacions

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS