Pac1 analisis financers

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2843 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Prova d'avaluació contínua 2. Mòduls 3 i 4
A. ANÀLISI DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

A partir dels comptes anuals individuals de les societats BODEGAS RIOJANAS, S.A. i BARÓN DE LEY, S.A. corresponents a l’any 2009, hem elaborat els comptes de pèrdues i guanys amb el seu anàlisi vertical i horitzontal.

BODEGAS RIOJANAS, S.A. 2009 2008 09/08
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS m.e. % m.e. %2008=100

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis 13.460 100,00 14.838 100,00 90,71
a) Vendes 13.460 100,00 14.838 100,00 90,71
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 158 1,17 1.528 10,30 10,34
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu 0 0,00 12 0,08 0,00
4. Aprovisionaments -5.616-41,72 -7.528 -50,73 74,60
a) Consum de mercaderies -1.757 -13,05 -1.313 -8,85 133,82
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles -3.856 -28,65 -6.213 -41,87 62,06
c) Treballs realitzats per altres empreses -3 -0,02 -2 -0,01 150,00
5. Altres ingressos d'explotació 126 0,94 48 0,32 262,50
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 31 0,23 460,31 67,39
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 95 0,71 2 0,01 4750,00
6. Despeses de personal -2.805 -20,84 -2.718 -18,32 103,20
a) Sous, salaris i assimilats -2.204 -16,37 -2.138 -14,41 103,09
b) Càrregues socials -601 -4,47 -580 -3,91 103,62
7. Altres despeses d'explotació -2.857 -21,23 -3.165 -21,33 90,27
a) Serveis exteriors-2.782 -20,67 -3.010 -20,29 92,43
b) Tributs -49 -0,36 -78 -0,53 62,82
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials -26 -0,19 -77 -0,52 33,77
8. Amortització de l'immobilitzat -1.129 -8,39 -1.097 -7,39 102,92
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 47 0,35 88 0,59 53,41
12, Altres resultats 0 0,00 1 0,01 0,00A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 1.384 10,28 2.007 13,53 68,96
13. Ingressos financers 61 0,45 83 0,56 73,49
b) De valors negociables i altres instruments financers 61 0,45 83 0,56 73,49
a1) En empreses del grup i associades 61 0,45 83 0,56 73,49
14. Despeses financeres -720 -5,35 -1.064 -7,17 67,67
b) Per deutes amb tercers -720 -5,35-1.064 -7,17 67,67
16. Diferències de canvi 0 0,00 1 0,01 0,00
17. Deterioraments i resultat per venda d'instruments financers 58 0,43 41 0,28 141,46
a) Deterioraments i pèrdues 58 0,43 41 0,28 141,46
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17) -601 -4,47 -939 -6,33 64,00


A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) 783 5,82 1.068 7,20 73,31
18. Impostos sobre beneficis-145 -1,08 -233 -1,57 62,23
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18) 638 4,74 835 5,63 76,41
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19) 638 4,74 835 5,63 76,41

BARÓN DE LEY, S.A. 2009 2008 09/08
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS m.e. % m.e. % 2008=100

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis 14.678 100,0015.257 100,00 96,21
a) Vendes 14.667 99,93 15.254 99,98 96,15
b) Prestacions de serveis 11 0,07 3 0,02 366,67
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -19 -0,13 583 3,82 -3,26
4. Aprovisionaments -6.993 -47,64 -6.358 -41,67 109,99
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles -6.993 -47,64 -6.426 -42,12 108,82
d)Deteriorament de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments 0 0,00 68 0,45 0,00
5. Altres ingressos d'explotació 25 0,17 27 0,18 92,59
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 25 0,17 27 0,18 92,59
6. Despeses de personal -2.507 -17,08 -2.615 -17,14 95,87
a) Sous, salaris i assimilats -2.189 -14,91 -2.280 -14,94 96,01
b) Càrregues socials -318 -2,17...
tracking img