Prestecs hipotecaris

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4364 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Documents que s’han de presentar Per poder sol·licitar un Préstec Hipotecari, les Entitats Financeres exigeixen una sèrie de garanties de tipus personal i del propi immoble sobre el que ha de recaure la hipoteca. En general, cada Entitat Financera marca les seves pròpies condicions, pel que aquí s’exposen les més habituals. Si vostè sol·licita un Préstec Hipotecari li demanaran, normalment,els següents documents: -Fotocòpia del NIF-CIF del o dels sol·licitants. -Còpia de l’escriptura del bé immoble a hipotecar. -Verificació o Certificació de Registre: Document expedit pel Registre de la Propietat Immobiliària on hi consta que l’immoble està lliure de càrrecs. -Últim recull de l’IBI Si vostè és treballador per compte aliè, -Pòlissa d’Assegurança -Última -Última declaració de -Altresjustificants d’ingressos, si n’hi ha. a més li demanaran : d’Incendi. nòmina. Renda.

la

Si vostè és treballador per compte propi (professionals, autònoms, etc.) : -Alta d’IAE. -Última declaració de la Renda. -Última declaració anual de l’IVA. QUINS DOCUMENTS HA DE LLIURAR-ME EL VENEDOR? Documents a lliurar pel venedor: -Escriptura de propietat -Plànol de l’habitatge -Memòria de qualitats-Cèdula d’habitabilitat -Últim rebut pagat de l’Impost sobre Béns Immobles -Últim rebut pagat de les despeses de la comunitat -Rebut de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Béns de Naturalesa Urbana DOCUMENTACIÓ A APORTAR Particulars: -DNI -Targeta de Residència. -Contracte de compravenda, senyal o Arres, en el seu cas, Còpia de l’Escriptura de Propietat de l’habitatge inscrit en el Registre de laPropietat. -Certificació de Càrrecs emesa pel Registre de la Propietat. -Última declaració d’I.R.P.F. completa. En el seu cas, cèdula de qualificació de les VPO. -Altra documentació personal :

Sentència judicial Capitulacions (separació -Altra documentació Altres ingressos; Comptes Patrimoni: Altres Altres crèdits i compromisos de pagament

de de i

divorci béns). econòmica: dipòsitspropietats

Autònoms: A més dels necessaris per a -Alta en Llicència -Dos o tres últimes declaracions d’I.R.P.F. -Últims pagaments fraccionats d’I.V.A. o I.R.P.F.

particulars, Fiscal. completes.

La volatilitat d’ingressos que es suposa als autònoms en molts casos fa que l’import concedit no superi el 60% del preu de l’immoble. Empreses: -CIF -Escriptura de Constitució, ampliació de capital,altres modificacions. -Escriptura de Poders. -Balanç Intern. -Balanç Registre Mercantil. -Impost de Societats. -Declaracions d’I.V.A. -DNI dels socis o administradors. -Habitualment, referències d’alguns proveïdors/clients. -Detall d’entitats bancàries amb les que opera. -Últims rebuts de préstecs vigents. 2. Despeses de la compra-venda       Cost de l’immoble Registro de la propietat  Notaria Gestoria  Impost sobre Transmissions Oneroses  Despeses totals de compra-venta  285.700€ +385,85€ +587,49€ +380,00€ Patrimonials +22.856,00€ =24.209,34€

3. Despeses que hi ha per demanar la hipoteca    Capital sol·licitat per a l’hipoteca  Verificació registral  Impost d’Actes Jurídics Documentats  285.700€ +15,00€ +3.152,7€

    

Taxació  Registre de la propietat Notaria  Gestoria  Despeses totals de constitució de l’hipoteca 

+331,00€ +230,79€ +679,14€ +380,00€

= 4.788,6€

4. Comparar 5 entitats. Amb l’interès variable. I amb l’interès fixe.

Santander Central Hispano:  Interès Variable: El Supercrédito Local de Santander Central Hispano a Tipo Fijo es una modalidad de préstamo hipotecario que nos permite financiar la adquisición de localescomerciales cuya actividad sea comercio minorista. El plazo máximo de devolución del préstamo es de 15 años. El préstamo hipotecario va ligado a un tipo de interés nominal que se mantiene fijo durante toda la vida del mismo. El Supercrédito Local Tipo Fijo garantiza que la evolución futura de los tipos de interés no afectará a su economía. El tipo de interés a aplicar será diferente en función del...