Quim

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 48 (11983 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
POSSIBLES PREGUNTES EXAMEN DE DRET ADMINISTRATIU 
1. Quina és la llei 30/1992?
LRJAP-PAC = Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. És la Llei 30/92, de 26 de novembre. Té una modificació important, que és la llei 4/99, de 13 de gener. 
2. Pot l’administració pública dictar una llei o una norma amb rang de llei?
No, mai.  3. Quina és la llei de les administracions catalanes?
La llei 13/1989, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
4. Què signifiquen les sigles LBRL?
Corresponen a la Llei 7/1985, de 21 d’abril, de Bases del Règim Local. 
5. Quin tipus de persona és una administració pública i a quin dret està sotmesa?
És una persona jurídica i està sotmesa al dretadministratiu 
6. Pot actuar l’administració pública com a particular? En cas afirmatiu a quin dret estaria sotmesa?
Sí pot actuar com a particular i estaria sotmesa al Dret Privat. 
7. Què és el Dret administratiu?
És el conjunt de normes de dret públic que tenen per objecte l’organització, els mitjans i les formes de l’activitat de les diferents administracions públiques, aixícom les relacions jurídiques que sorgeixen entre aquestes o bé entre aquestes i els particulars. 
8. En què és basa la potestad d’autotutela de l’administració pública?
En què l’administració dicta actes administratius que és presumiexen vàlids i que són d’obligat compliment sense necesitat d’autorització judicial. 
9. Característiques del dret administratiu.
a. El dretadministratiu és l’equilibri entre els privilegis de l’Administració i les garanties dels particulars.
b. Té potestad d’autotutela.
c. Té potestad sancionadora.
 
10. Quines eines o garanties té el particular respecte l’administració pública?
a. El silenci administratiu.
b. Els recursos que pot interposar.
c. El principi de legalitat.
d. Elsprocediments que ha de seguir l’Administració per pendre les seves decisions.
 
11. Què és l’administració pública?
És el conjunt d’organismes amb personalitat jurídica pròpia organitzats i que estàn sotmesos al poder executiu. L’administració pública és un instrument al Server del poder executiu (govern) i de la resta de poders (legislatiu i judicial). 
12. Característiques del’Administració pública?
a. Té personalitat jurídica.
b. És una organització jeràrquica (principi de jerarquia).
c. Està sotmesa al principi de legalitat (art. 103 de la CE).
 
13. Què diu l’article 103 de la CE?
L’Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització,desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret. 
14. Què significa la Descentralització de l’Administració pública?
Significa el repartiment de competències entre les administracions públiques existents (Estatal, Autonómica i Local). 
15. Què significa la Desconcentració de l’Administració pública?
Significa el traspàs de competències entre els organs d’unamateixa administració 
16. Què significa la Coordinació de l’Administració pública?
L’activitat de l’Administració pública ha d’estar coordinada per evitar que dues administracions facin la mateixa feina (duplicitats). 
17. Què significa la Cooperació de l’Administració pública?
Què les administracions s’han d’ajudar entre elles, cooperació mútua. 
18. Què significa l’Eficàcia del’Administració pública?
Significa que compleix amb els objectius que li posa el govern. S’ha de lligar al concepte d’eficiència: l’Administració ha de tenir una actuació que produiexi efectes perjò alb el mínim cost/despesa de recursos possible.  
19. Què significa la Jerarquía de l’Administració pública?
Què l’organització de l’Administració pública és jeràrquica. Significa...