Redaccion de mails

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3066 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Redacció i estil en la comunicació virtual
Taller d'elaboració de missatges de correu electrònic
Glòria Sanz i Pinyol
UP07/SL002/02492

© FUOC • UP07/SL002/02492

Redacció i estil en la comunicació virtual

Glòria Sanz i Pinyol És llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1984), on va continuar els estudis amb un postgrau de Terminologia (1988) i el doctorat enDidàctica de la Llengua i la Literatura (1989-91). En la seva activitat docent, s'ha especialitzat en la millora de les habilitats lingüístiques en entorns professionals.

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació,de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.

© FUOC • UP07/SL002/02492

3

Redacció i estil en la comunicació virtual

Introducció

El curs Redacció�i�estil�en�la�comunicació�virtual vol contribuir a millorar les comunicacions que els professionals d'activitats diverses estableixen amb clients o proveïdors, mitjançant el correuelectrònic. La qualitat dels textos escrits que redactem i transmetem és molt important en la nostra tasca professional. D'una banda, la claredat del text facilita el desenvolupament de les activitats i les gestions relacionades amb cada situació; de l'altra, el missatge transmet la imatge de l'emissor, de la seva relació amb els clients i, per extensió, de l'empresa o institució per a la qualtreballa. Rep el nom de taller perquè parteix de la idea que la pràctica és el mètode més efectiu per a millorar les habilitats comunicatives. Us convidem, per tant, a avançar en els materials tot fent el exercicis pràctics que contenen. Per�què�un�taller�de�redacció? Els missatges de correu electrònic, tant per la seva funció com per la seva freqüència, cada dia tenen un paper més important en lescomunicacions internes i externes habituals d'una empresa. No obstant això, com que el correu electrònic és un mitjà de comunicació relativament nou, reflecteix sovint uns usos vacil·lants de l'elaboració del text i de l'ús de la llengua. Només amb bones estratègies de redacció podem aconseguir que els nostres escrits reuneixin les característiques d'un bon text. Es tracta, per tant, d'un tallerde redacció enfocat al missatge de correu electrònic com a tipus de text en el lloc de treball. Les reflexions i els consells que hi trobareu tenen l'objectiu d'assegurar la qualitat de la comunicació escrita de la vostra activitat professional. Redactar és una tasca complexa, perquè requereix múltiples coneixements i d'habilitats: coneixement del tema i de la situació concreta que motiva el text,domini de la llengua, convencions... Però la tasca de redacció es pot simplificar molt si disposem de criteris i, especialment, si som conscients que el llenguatge d'aquest tipus de comunicació ha de ser entenedor, concís, formal i correcte. Aquest taller té l'objectiu de millorar la tasca dels professionals del món de l'empresa oferint criteris i recursos per a redactar missatges de correuelectrònic adequats i coherents, tant en el contingut com en el model de llengua. Plantejament�inicial

Fonts del glossari Diccionari de lingüística (1993). Fundació Barcelona i Termcat. Gran diccionari de la llengua catalana (1988). Enciclopèdia Catalana.

© FUOC • UP07/SL002/02492

4

Redacció i estil en la comunicació virtual

Els continguts del taller parteixen dels supòsits següents: •Els missatges de correu electrònic són textos escrits que la persona destinatària rebrà posteriorment a la seva elaboració (comunicació diferida) i, per tant, segueixen les convencions de la comunicació escrita. • L'elaboració d'un escrit requereix planificació prèvia, redacció

d'esborranys, revisió constant i supervisió final. • La qualitat dels missatges està determinada sobretot per...
tracking img