Reflexió "guia pràctiques inclusives"

Páginas: 5 (1041 palabras) Publicado: 30 de agosto de 2012
La Guia per a l’anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives és una síntesi compactada i pràctica dels conceptes i aspectes més bàsics, i a la vegada imprescindibles, que hem anat tractant a classe al llarg de les sessions desenvolupades en el Mòdul 1. La lectura d’aquest document m’ha servit, sobretot, per recordar els temes dels que s’ha parlat durant aquest trimestre delMàster i, a la vegada, per acabar d’interioritzar quin és el “model” d’escola que perseguim quan parlem d’inclusió.
Per tal de relacionar i comparar la Guia amb el que hem estat treballant durant aquestes setmanes, cal fer referència, primerament, a l’Índex per a la Inclusió ja que, ambdós documents, persegueixen el mateix objectiu: fer un anàlisi de la situació respecte la inclusió d’un centreeducatiu en concret, a partir dels indicadors que ofereixen cadascun dels textos. Fins i tot, guarden semblança en la manera d’estructurar-se ja que tots dos comencen fent una presentació i definint el que significa, suposa i implica l’educació inclusiva. D’aquesta manera, doncs, algunes de les primeres idees que es llancen en la Guia són:
* Entendre l’educació inclusiva com un procés llarg en elque cal anar avançant.
* Analitzar i reflexionar sobre la presència, la participació i l’èxit de tot l’alumnat.
* El compromís i el treball de tota la comunitat educativa i dels agents socials de l’entorn.
Pel que fa a l’ús d’aquest instrument, es pot dir que segueix una línia molt paral·lela a l’ús que ens proposa el seu “germà gran”, l’Índex. En primer lloc, es tracta de fer unanàlisi de les condicions de partida de l’escola envers la inclusió. Seguidament, s’ofereixen un seguit d’indicadors per tal d’aprofundir més en el tema referent a les concepcions i cultura, les pràctiques, els suports, la innovació i la millora, i l’avaluació i revisió de les pràctiques inclusives. Per acabar, els últims dos apartats del document inclouen la recollida dels resultats i les valoracionsd’aquests de manera qualitativa.
Penso que és important assenyalar que, encara que els ítems que apareixen en aquest document no estan excessivament desenvolupats (a com ho fa l’Índex amb totes les subpreguntes que són ítems d’un únic indicador), penso que amb els que es proposen ja es recullen tots els aspectes essencials i imprescindibles per parlar d’educació inclusiva. D’aquests endesenvoluparé els que penso que hem donat més importància durant el Mòdul 1:
* El concepte d’inclusió: La Guia ressalta, com també ho fan altres lectures que hem fet o com han assenyalat diversos professors del curs, que la inclusió no es refereix només a la integració dels alumnes amb més dificultats. Implica la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge i, per tant, suposa una educacióde major qualitat per a tots els alumnes, no únicament per aquells més vulnerables.
* El canvi de mirada, de model: El text diu que les necessitats educatives de l’alumnat no es deuen únicament a les característiques personals, sinó que també hi influeix el context (pàgina 18). Aquest ítem es refereix al pas del model mèdic al model social que tracta de fixar la mirada en l’entorn i elcontext i com aquests poden suposar problemes per a l’alumnat. Com van explicar les professores Ester Miquel i Roser Fernández, tots els nens i nenes poden aprendre i, per tant, de poc serveix mirar únicament les característiques individuals dels alumnes sinó que el que cal fer és analitzar l’entorn i mobilitzar les barreres d’aprenentatge que hi ha en aquest.
* El dret a l’educació: En el punt1.8. del document apareix el terme “dret”. Cal recordar que la inclusió, al cap i a la fi, és una posada en marxa d’aquest dret bàsic (el de l’educació) per a totes les persones, sense cap discriminació i en igualtat d’oportunitats. Afegiria, a més a més, que és important tenir present que aquesta idea de l’escola inclusiva està recolzada per organismes internacionals com la ONU, i també per...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • GUI A DE REFLEXIO N PARA VALORAR UNIDADES DE EPC
  • Guia de bone pràctiques
  • Practique
  • PRACTIQUEMOS
  • Guió Pràctiques EBQ 2015 2016
  • Reflexio
  • Reflexio
  • reflexió

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS