Reparcelación

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4523 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
DESENVOLUPAMENT SECTOR EUROMAR

Estudi de reparcel·lació

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme 

ÍNDEX

1.

INFORMACIÓ PRÈVIA ..................................................................................................................... 3

1.1. DadesInicials.................................................................................................................................................................................. 3 1.2. Estat Actual....................................................................................................................................................................................... 3 1.3. Paràmetres urbanístics............................................................................................................................................................. 4 1.4. Plantejament Resultant. Quadre de Superfícies. ....................................................................................................... 5 1.5. Càrregues urbanístiques.......................................................................................................................................................... 5 2. EXERCICI 1. OFERTA DE COMPRA DE SÒL ALS PROPIETARIS ACTUALS. ......................................... 7 3. EXERCICI 2. REPARCEL·LACIÓ, APROFITAMENT I CLP.................................................................... 9 3.1. ESTUDI DE REPARCEL·LACIÓ................................................................................................................................................. 9 3.2. VALORACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS I CÀLCUL DE L’APROFITAMENT......................................... 12 3.3. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL....................................................................................................................... 19 4. EXERCICI 3. VERIFICACIÓ DELS RESULTATS................................................................................ 22 5. EXERCICI 4. CÀLCUL TIR DEL PROJECTE D’INVERSIÓ .................................................................. 23

MÒDUL 5. PROMOCIÓ I GESTIÓ DEL SÒL PER EDIFICAR 

2

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme 
1. INFORMACIÓ PRÈVIA 1.1. Dades Inicials. Es Tracta d’un sector de sòl urbanitzable delimitat en el Pla General, que es recolza sobre la carretera de LaSelva de Mar. En el marc de les Normes Urbanístiques del Pla General es defineixen les regulacions del sòl urbanitzable en el capítol IV, secció 2, Zones d’Ordenació del sòl Urbanitzable; i secció 3, Regulació i Desenvolupament en Sòl Urbanitzable Delimitat. Dins d’aquesta secció tenim Article 107-Sectors on s’inclou el sector SUD.2 SECTOR EUROMAR, amb un àmbit que correspon al sector situat enl’extrem sud de les urbanitzacions de la carretera de Llançà, recolzant-se sobre la carretera de La Selva de Mar, amb una superfície de 18.951m2; i on l’objectiu del Pla General es desenvolupar un sector residencial d’edificacions unifamiliars aïllades recolzades sobre la xarxa viària d’acord amb l’ordenació gràfica en els plànols d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable. Les Condicions d’edificació i ússón per edificacions amb tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat de parcel.les de 800m2 de superfície; i ús d’habitatge unifamiliar i hoteler. El sistema d’actuació de reparcel.lació és amb modalitat de compensació bàsica. 1.2. Estat Actual. El sector està format per quatre Propietaris amb la disposició descrita en el quadre, on no hi ha construccions ni drets afectats que hagin de ésserindemnitzats en l’execució del plantejament.
SÒL APORTAT Finques A B C D Vial m2 sòl 7.417,00 895,00 7.959,00 2.680,00 0,00 % 39,14% 4,72% 42,00% 14,14% 0,00%

Total UA

18.951,00

100,00%

MÒDUL 5. PROMOCIÓ I GESTIÓ DEL SÒL PER EDIFICAR 

3

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme 
1.3. Paràmetres urbanístics.
NORMES URBANÍSTIQUES Zona Clau B.2 Hab. Unifamiliar aïllat 800 m2...
tracking img