Respiracio cel·lular

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (712 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 9: RESPIRACIÓ CEL·LULAR

LA VIDA ÉS FEINA

Avui en dia, sabem que tots nosaltres adquirim energia mitjançant l’alimentació. L’energia emagatzemada a les molecules en primer moment ha estatgeneerada per el sol. Amb això vull dir que l’energia que flueix a un ecositema, entre en forma de llum, i surt en forma de cxalor. Els elements essencials per l’esser huma són capaços de resiclar-semitjançant la fotosíntesi. La fotosintesi consiteix amb la generació d’oxigen i molècules organiques empleades pels mitocondries dels eucariotes com a combustible per dur a terme la respiraciócel·lular, aquesta conisteixa amb decredar aquests combustibles i generar ATP. L’aigua i el dioxid ded carboni són materials basics del proces de fotosintesis.

LES VIES CATABÓLIQUES PRODUEIXEN ENERGÍAMITJANÇANT L’OXIDACIÓ DE COMBUSTIBLES ORGÁNICS

➢ LES VIES CATABÓLIQUES I LA PRODUCIÓ D’ATP.

Els compostos orgànics almacenen energia en les seves estructures atómiques. Amb l’ajuda d’un enzim,una cel·lula degrada de forma sistemática molécules riques amb energia a molecules sencilles en menor energia. Una part de l’energia emagatzemada s’utilitza per dur a terme un treball, en cnvi laresta es utilitzada en forma de calor. Per tant podem difinir dos comceptes:

- Procés catabólic (fermetació): consiteix amb la degradació parcial dels sucres que se produeix sense l’utilitzaciód’oxigen.
- Respiració cel·lular: consiteixa amb la degredació parciañs de sucres amb presencia d’oxigen.

Copots orgánics + O2 ( CO2 + H2O + Energia

Formula de la fotosíntesis (degradació de laglucosa):

C6H12H6 + 6 O2 ( 6 CO2 + 6 H2O + Energia (ATP + calor)

La degradació de la glucosa és exergónica, i es produeix un intercanvi d’energia lliure. Aix´o indica que AG és negatiu, per tant nos’utlitza energia (ATP) = Els productes emagatzemen menys energia que els reactius.

➢ REACCIONS REDOX: OXIDACIÓ I REDUCCIÓ:

Reaccions redox: quan es produeix la transfarencia d’un o més...
tracking img