Resumen economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4273 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els sindicats.
Els sindicats són associacions concebudes per a defensar els drets dels treballadors enfront del poder dels empresaris. Desenvolupen un paper fonamental per a determinar els salaris i les condicions laborals. Els objectius són aconseguir increments salarials i millorar les condicions de seguretat i higiene laborals. Estratègies:
-Limitació de l’oferta de treball. Reduir el númerod’immigrants, endarrerir l’edat d’entrada al mercat de treball o avançar la jubilació són mesures amb les quals els sindicats intenten reduir el nombre de persones disposades a treballar, per tal que pugin els salaris dels afiliats.
-Establiment d’un salari mínim interprofessional. La fixació d’un SMI també restringeix l’oferta de treball. L’existència d’un SMI és una avantatge per a lespersones que treballen, però un inconvenient per a aquells que volen treballar, ja que molts estarien disposats a treballar per menys del que estableix el SMI fins a demostrar la seva vàlua, cosa que no és legal.
-La negociació col·lectiva. Procés que pretén aconseguir un acord entre empresaris i representants dels treballadors sobre les condicions de treball generals en què es desenvolupa l’activitatd’un centre de treball. El conveni col·lectiu regula aspectes com els salaris, la jornada, etc. Delimita un contracte genèric que proveeix el marc dins el qual cal establir els contactes que l’empresa ofereix a cada treballador.
Quan l’empresa i els treballadors no estan d’acord en algun aspecte, es produeix un conflicte col·lectiu, que té l’objectiu d’assolir un acord satisfactori per les duesparts. Tants els treballadors com els empresaris poden plantejar el conflicte. Manifestacions principals:
-La vaga. Dret que reconeix la Constitució. Consisteix a interrompre la prestació de treball per iniciativa dels treballadors amb la finalitat d’imposar condicions o expressar una protesta.
-El tancament patronal. Tancament del centre de treball per part de l’empresari, que justifica amb unperill de violència contra les persones o danys materials, amb l’ocupació il·legal del centre de treball o amb inassistència que impedeixin el procés de producció.

Els errors del mercat, l’Estat del Benestar.
Els errors del mercat.
Un error és una conseqüència negativa del funcionament del mercat i es produeix quan aquest no assigna eficientment els recursos disponibles.
Els problemesd’eficiència es manifesten en les economies de mercat pures i en les economies mixtes. Es deu a que malgrat la intervenció de l’Etat per a intentar corregir els efectes negatius del mercat, només aconsegueix mitigar-los. Principals errors del mercat:
-La inestabilitat dels cicles econòmics.
-L’existència de béns públics.
-Les externalitats.
-La competència imperfeta
-La distribució desigual de larenda.
La inestabilitat dels cicles econòmics.
Els cicles econòmics són fluctuacions de l’activitat econòmica en fases alternes d’expansió i recessió.
La inestabilitat cíclica és l’error més important del mercat perquè afecta el nombre i les característiques dels llocs de treball d’un país. El descens de l’activitat econòmica en les fases de recessió incideix sobre el salari, principal i en moltesocasions l’única font d’ingressos per a les famílies. Les empreses han de reduir els costos com a conseqüència d’haver disminuït les vendes, el treball o la mà d’obra és el primer factor productiu que se sacrifica. En època de recessió el sector públic pot adoptar una d’aquestes dues postures:
-no intervenir, perquè confia que el mercat sortirà per si mateix de la crisi i l’activitat econòmicatornarà a expandir-se,
-intervenir, consumint o produint béns i serveis. A través d’aquest tipus d’intervenció, l’Estat fa créixer els nivells d’activitat econòmica per a compensar la manca de demanda privada de béns i serveis, estimula empresaris i consumidors amb aquesta situació.
La intervenció del sector públic: política econòmica.
El conjunt de mesures i instruments que l’Estat utilitza...
tracking img