Resumen itc bt 29

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3822 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Víctor Blasco Hdz.
2n A CFGSIE

Unitat: C-10 Desenvolupament d'instal·lacions elèctriques en els edificis.
Tema: ITC-BT-29 Locals amb risc d’incendi o explosió.
Desenvolupament:

1. CAMP D’APLICACIÓ

Dins del concepte d'atmosferes potencialment explosives es consideren aquells emplaçaments en els quals es fabriquin, processin, manipulin, tractin, utilitzin o emmagatzeminsubstàncies sòlides, líquides o gasoses, susceptibles d'inflamar-se, deflagrar, o fer explotar, sent sostinguda la reacció per l'aportació d'oxigen procedent de l'aire ambienti que es troben.
A causa que són objecte de normatives específiques no es consideren inclosos en aquesta Instrucció les instal·lacions elèctriques següents:

- Les instal·lacions corresponents als equips exclosos del campd'aplicació del RD 400/1996, d'1 de març, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives.
- Qualsevol altre entorn que disposi d'una reglamentació particular.

2. TERMINOLOGIA

A l'efecte de la present Instrucció s'entendrà:

- Manera deprotecció: Conjunt de mesures específiques aplicades a un equip elèctric per impedir la inflamació d'una atmosfera explosiva que ho circumdi.
- Envolupant antideflagrant "d”
- Immersió en oli "o”
- Seguretat intrínseca "i”

Categoria d'aparells

Classificació dels equips elèctrics o no elèctrics en funció de la perillositat de l'emplaçament en què es van a utilitzar.

Dins del Grup II d’aparells es distingeixen:

Categoria 1: Aparells dissenyats perquè puguin funcionar dins dels paràmetres operatius determinats pel fabricant i assegurar un nivell de protecció molt alt
Categoria 2: Aparells dissenyats per poder funcionar en les condicions pràctiques fixades pel fabricant i assegurar un alt nivell de protecció.
Categoria 3: Aparells dissenyats per poder funcionar en lescondicions pràctiques fixades pel fabricant i assegurar un nivell normal de protecció.

Declaració CE de conformitat

Document emès pel fabricant, o pel seu representant legal, pel qual s'afirma que un determinat aparell, sistema o component compleix totes les prescripcions de la directiva o directives aplicables.

3. CLASSIFICACIÓ D’ EMPLAÇAMENTS

D’acord amb les substàncies inflamables s’agrupen:a) Classe I (gasos, vapors i boires): Zona 0, Zona 1 i Zona 2
b) Classe II (pols): Zona 20, zona 21 i zona 22

La classificació dels emplaçaments es portarà a terme per tècnics competents que justificaran els criteris i procediments aplicats.

Classes d’emplaçaments

Zones d'emplaçaments Classe I

Es distingeixen:

Zona 0: Emplaçament en el qual l'atmosfera explosivaconstituïda per una barreja d'aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor,o boira, està present de manera permanent, o per un espai de temps perllongat, o freqüentment.

Zona 1: en condicions normals de funcionament, amb la formació ocasional d'atmosfera explosiva

Zona 2: Emplaçament en el qual no cal explicar, en condicions normals de funcionament, amb la formació d'atmosfera explosivaconstituïda per una barreja amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o, en la qual , en cas de formar-se, aquesta atmosfera explosiva només subsisteix per espais de temps molt breus.

Zones d'emplaçament Classe II

Es distingeixen:

Zona 20: Emplaçament en el qual l'atmosfera explosiva en forma de núvol de pols inflamable en l'aire està present de forma permanent, o perun espai de temps perllongat, o freqüentment.
Les capes en si mateixes no constitueixen una zona 20. Si hi ha capes de pols però no hi ha núvols de forma contínua o durant llargs períodes de temps, no entren en aquest concepte.

Zona 21: amb la formació ocasional, en condicions normals de funcionament, d'una atmosfera explosiva.
pot incloure entre uns altres, els emplaçaments en l'immediat...
tracking img