Shbwthwbtw wtywybwbw

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 68 (16920 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 22 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
V: 02-12-2009

DECRET …/2010, de… de ………., d’autonomia dels centres educatius

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix, en el seu article 2.3.c) que l’autonomia de cada centre és un dels principis organitzatius que regeixen el sistema educatiu. Així mateix, en l’article 2.3.a) s’indica que un dels altres principis rectors del sistema educatiu és el funcionament integrat i lagestió descentralitzada. La mateixa llei dedica el títol VII als principis generals que regeixen aquesta autonomia, a la seva primera concreció per als centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya i a dotar els centres públics d’un marc específic per a exercir-la.

La finalitat d’aquest decret és aplicar els preceptes establerts a la llei per tal que l’exercici de l’autonomia de cadacentre sigui compatible amb el funcionament integrat del sistema, concordant amb el conjunt de principis que el regeixen d’acord amb l’article 2 de la Llei d’educació, en un marc de gestió descentralitzada . El funcionament del sistema educatiu ha de fer possible l’assoliment dels seus objectius tal com es determinen a la Llei d’educació: adequar l’acció educativa per millorar el rendiment escolaren l’educació bàsica; estimular la continuïtat en els estudis postobligatoris, i adequar-se als requeriments de la societat del coneixement. I fer-ho tot atenent la diversitat, avançant en la inclusió escolar de tot l’alumnat, en un context d’equitat que ha de perfeccionar-se cada dia.

Tant la llei d’educació com aquest decret que la desplega fan una opció decidida perquè sigui en l’àmbit delcentre i de la seva direcció on se situï el centre de gravetat de la presa de decisions i que en tot cas sigui des del centre, en exercici dels seus marges d’autonomia, que se situïn de manera distribuïda entre els seus professionals les diverses preses de decisió. En definitiva, els preceptes del decret se situen en un context de lideratge fort i distribuït de les direccions.

Atesa ladiversitat d’aspectes a què es pot referir l’autonomia dels centres, s’entén que aquest decret tingui preceptes que afecten tots els centres del sistema educatiu, preceptes d’aplicació restringida als centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya i, finalment, preceptes que es refereixen exclusivament als centres públics.

Entre els primers, cal destacar aquells que, d’acord amb la llei,delimiten l’exercici de l’autonomia pedagògica i que estan basats en les garanties que l’Administració Educativa dóna en ordre a la validesa dels títols corresponents als ensenyaments impartits per qualsevol centre.

Els preceptes que s’apliquen exclusivament als centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya, que constitueixen els títols 1 i 4 d’aquest decret, concreten allò que preveu lallei en matèria de règim jurídic del projecte educatiu de cada centre (articles 94 i 95 de la Llei 12/2009, en connexió amb l’article 91) i dels trets generals que defineixen els àmbits de l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió de tots aquests centres (articles 97, 98 i 99 de la Llei 12/2009, respectivament).

L’exercici de l’autonomia de cadascun dels centres que conformen el Serveid’Educació de Catalunya es desenvolupa en torn del seu Projecte educatiu i s’articula, entre altres instruments, a través de les concrecions curriculars del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. Aquestes normes, que d’acord amb la Llei d’educació, són presents en els diversos àmbits d’actuació de cada centre, i que aquest ha d’elaborar i aprovar, tenen un marc iuns continguts mínims que, d’acord amb la Llei, aquest decret estableix i sistematitza.

Els preceptes que només regeixen per als centres públics són aquells que resulten de la concreció i desplegament dels articles 101 a 103 de la Llei 12/2009, sobre l’exercici precís de l’autonomia organitzativa, de gestió de personal i de gestió econòmica, i el que, per connexió, resulta del desplegament...
tracking img