Tarea

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1275 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 12 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Bibliografia

1. Nesterowicz M., Zadośćuczynienie za „zmarnowany urlop” podczas wycieczki turystycznej, Pip 2002, z. 10
2. Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna organizatora wycieczek morskich (Sprawa „Dakar”), Prawo Morskie 1995, t. IX
3. Nesterowicz M., Umowa o podróż (w:) System Prawa Prywatnego, t. VII, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2004
4. Luzak J.,Osajda K., Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, KPP 2005, z. 2
5. Ciemiński M., Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży, KPP 2005, z. 2
6. Gospodarek J., Prawo w turystyce, Warszawa 2006
7. Walczak R., Prawo turystyczne (z wybranymi elementami prawa cywilnego i handlowego), Pułtusk 2007
8. Kierzyk T., Ochrona konsumentów na rynku usługturystycznych, „Rejent” 2002/12
9. Trojanowski A., Ochrona praw konsumentów usług turystycznych, „Rejent” 2003/11
10. Nesterowicz M., Dyrektywa Rady WE o podróżach turystycznych a prawo polskie, KPP 1996, z. 3
11. Nesterowicz M., Usługi turystyczne, „Państwo i Prawo” 1999/12
12. Raciborski J., Umowa o podróż, NP. 1989, nr 5-6
13. Raciborski J., Kierunki orzecznictwa sądowego w sporach klientów zbiurami podróży na tle umowy o podróż, Pal. 1988, nr. 6
14. http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/pack_trav/pack_trav02_en.pdf
15. Kubas A., Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży”. NP 1975, nr 3
16. Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, pod red. T. Burzyńskiego, Katowice 2005
17. Nesterowicz M., Odpowiedzialnośćkontraktowa i deliktowa, Pip 1999, z. 1
18. Wójtowicz E., Zawieranie umów o usługi turystyczne i timesharing – obowiązki przedsiębiorców, Przegląd Prawa Handlowego, VI 2007
19. Cybula P., Usługi turystyczne [w:] Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, red. E. Nowińska i P. Cybula, Kraków 2005
20. Council Directive of 13 June 1990 on package Ravel, package holidays and package Tours, Dz.Urz. UE 158 z dnia 23 czerwca 1990 r., s. 59
21. Zawistowska H., Podstawy prawa w turystyce. Podręcznik dla szkół i licencjatów., Warszawa 1999
22. Paluszkiewicz M., Dyrektywa 90/314/EWG z dnia 12 czerwca 1990 r. o podróżach turystycznych za cenę zryczałtowaną, KPP 1996, z. 3
23. Zawistowska H., Ochrona konsumenta imprez turystycznych w prawie UE i państwach członkowskich (w:) Turystyka aprawo. Aktualne problemy legislacyjne, pod red. P. Cybuli i J. Raciborskiego, Sucha Beskidzka – Kraków 2008
24. Zawistowska H., Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce, Warszawa 1999
25. Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Warszawa 2009
26. Luzak J., Orzecznictwo dotyczące usług turystycznych (w:) Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, red.Łętowska E., Osajda K., Warszawa 2004
27. Wendlandt-Gwoździcka M., Polskie prawo turystyczne na tle Dyrektywy Europejskiej 90/314/EWG o podróżach i wycieczkach turystycznych sprzedawanych w formie pakietu usług (w:) Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, red. C. Mika, Toruń 2000
28. Cybula P., Zabezpieczenie finansowe organizatorówturystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w:) Ochrona konsumentów usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. Grzela B., Kraków 2007
29. Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną, Warszawa 2005
30. Kaj S., Standardy wspólnotowe w zakresie turystyki. Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym w zakresie funkcjonowania turystyki oraz przedsiębiorstwturystycznych (w:) Standardy europejskie, red. Z. Czachóra, Wrocław 2001
31. Report on the Implementation of Directive 90/314/EEC on Package Travel and Holiday Tours in the Domestic Legislation of EC Member State, http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/pack_trav/pack_trav02_en.pdf.
32. EC Consumer Law kompendium – Comparative Analysis, edited by prof. dr Hans Schulte–Nölke in...
tracking img