Tema 1 - historia per el món contemporani

Páginas: 20 (4961 palabras) Publicado: 28 de enero de 2012
Historia del món contemporani. L'Europa de l'antic règim.
1. Una economia agrícola.
1.1. La propietat de la terra.
La terra era la principal font de riquesa. Hi havia diverses formes de propietat. Terres vinculades: Terres que no eren de propietat privada, o sigui, que no se'n podia disposar lliurement ni es podien posar a la venda. Eren terres vinculades a un títol nobiliari, a l'Església, aun municipi (terres comunals -béns de propis i comuns-) o a la Corona. El propietari de la terra podia treure'n profit econòmic i exercir-hi jurisdicció, però no la podia vendre. Terres senyorials: Constituïen la majoria de les terres vinculades i eren grans extensions de terreny propietat de la noblesa (laica o eclesiàstica). La propietat senyorial constava de dues parts: la reserva senyorial iels masos. Reserva senyorial: Dins la propietat senyorial, eren les terres més bones, que el senyor es reservava per a l'explotació directa, i que eren treballades pels serfs. Allí hi havia la residència del senyor i els establiments principals del domini (cuina, forn, forja, molí, estables, graners,...), que els pagesos podien utilitzar pagant una taxa. Masos: Eren les parcel.les de terreny detamany variable que havien de servir per alimentar una família, que eren cedides pel senyor a homes lliures, que conreaven la terra en usdefruit a canvi d'un cens, o a serfs, que li asseguraven unes prestacions de productes i treball. Terres comunals: També anomenades béns de propis i comuns, eren terres vinculades als municipis, que s'explotaven comunitàriament entre tots els habitants de lacontrada. Eren terres dedicades a boscos i pastures, de les quals tota la comunitat pagesa en treia profit. Alou: Domini ple, absolut i lliure, franc de serveis i de tota prestació real o personal, sobre béns immobles, que diferia, així, del que hom tenia en feu o en emfiteusi. Prové del mot franc alôd, que significa domini íntegre. Emfiteusi: Contracte pel qual un senyor dóna a una altra persona(enfiteuta) el domini útil d'una cosa immoble, perpetualment o a llarg termini, per tal que sigui millorada, tot retenint-ne el domini directe. A canvi de rebre un cànon, pensió o cens o altres prestacions de l'emfiteuta o senyor útil; generalment, a l'acte d'establiment, l'emfiteuta paga una quantitat d'entrada.t.

1.2. Els drets senyorials.
Drets senyorials: Drets derivats de la possessió i dominide les propietats dels senyors feudals. N'hi havia de dues classes: els drets territorials, resultat de l'explotació econòmica de les seves terres, que incloïen prestacions personals i impostos en espècies, i els drets jurisdiccionals, a través dels quals el senyor podia exercir atribucions de caràcter públic en les seves propietats, com ara dictar ordres i reglaments, fer justícia sobre elshabitants del seu territori i sobre els transeünts i gaudir del dret d'immunitat, que donava autonomia al seu territori respecte el poder reial. Cens: Impost directe de prestació periòdica -ordinàriament anual-, tant en diner com en espècie, que pagaven els pagesos al senyor feudal. Monopoli: Dret que tenia el senyor feudal en la creació d'establiments i en l'explotació de serveis d'interès comú (molí,forn, forja). L'explotació directa d'aquests o llur arrendament a tercers reportaven al senyor una part considerable dels seus ingressos, atès que els habitants del domini senyorial havien de servir-se necessàriament dels establiments o serveis objecte del monopoli. En contrapartida, el senyor els havia de protegir, garantir aliments en èpoques de fam i subministrar llavors o utillatge pertreballar la terra.

Banalitat: Obligació que tenien els pagesos d'emprar el forn, el molí i el trull propietat del senyor mitjançant el pagament d'una part del que hi duien. Delme: A l'Antic Règim, impost que hom pagava a l'Església. Inicialment, corresponia al 10% de la collita (en el cas dels camperols) o de les rendes i beneficis. Era un impost destinat a assegurar el manteniment del clergat i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ciències per al món contemporani
  • Ciencies per al món contemporani
  • Ciencies per al món contemporani
  • ciències per al món contemporani
  • Ciències per al món contemporani
  • Apunts tema 8 història del món contemporani
  • Ciències Per Al Món Contemporani
  • Tema 1 Història contemporània de Catalunya i Espanya

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS