Tu puta madre

Páginas: 8 (1986 palabras) Publicado: 13 de enero de 2012
El Sistema Financer
Concepte, Funcions i Composició del Sistema Financer
Concepte:
Conjunt d’institucions, mitjans i mercats, que la seva finalitat es dirigir l’estalvi que generen les unitats econòmiques amb superàvit (estalviadors) cap als prestataris o unitats econòmiques amb dèficit (inversors).
-Superàvit: Ingressos superiors a les despeses. Famílies, Empreses.
-Dèficit: Despesessuperiors als ingressos. Famílies, Empreses.
Funcions:
-Fomentar l’estalvi, captar aquest estalvi i canalitzar-lo cap ala inversió. Oferir aquells productes que aconsegueixin adaptar-se a les necessitats dels estalviadors i dels inversos. Aconseguir l’estabilitat monetària i financera, fent que les institucions financeres s’adaptin als canvis econòmics mitjançant l’assignació d’instruments decontrol.
Composició:
-Actius financers, Intermediaris financers i Mercats financers.
Actius Financers
Concepte:
Títols emesos per les UES que serveixen d’instrument per conduir l’estalvi fins ala inversió i que representen un dret (actiu) per als que els posseeixen i una obligació (passiu) per als que la generen.
Funcions bàsiques:
-Transferència de fons entre agents econòmics, condueixenl’estalvi des de els estalviadors fins als inversors.
-Transferència de riscos, l’emissor d’un actiu adquireix una obligació de pagament que estarà vinculada al desenvolupament de la seva activitat.
Característiques:
Liquiditat (Tot es converteix en diners), Risc (Que no es puguin tornar els diners), Rendibilitat (Guanyar diners).
Classificació:
Segons l’emissió:
-Actius primaris: Emeten directamentles UES amb dèficit o demandants de fons.
-Actius secundaris: Actius (títols) que es tornen a comprar o vendre en qualsevol mercat secundari (borses de valors...)
Segons l’emissor:
-Públics: Actius emesos per l’estat espanyol, les comunitats autònomes, els ajuntaments, o qualsevol altre organisme públic (lletres del tresor..)
-Privats: Quan l’emissor no es un organisme públic sinó qualsevolaltra empresa o societat de caràcter privat (accions..)
Segons el grau de liquiditat:
-A la vista (monedes i bitllets), A curt termini, A llarg termini, Perpetus (No s’amortitza).
Intermediaris Financers
Concepte:
Son les institucions que concilien els desitjos de les UES amb dèficit amb els de les UES amb superàvit. (Bancs i Caixes)
Classificació:
Intermediaris financers bancaris: Son elsque tenen la capacitat de crear diners. (Banc central, bancs comercials(“BBVA”), caixes d’estalvi(“Catalunya caixa”)
Intermediaris financers no bancaris: Simples mediadors entre demandants i oferents de diners. Establiments financers de Credit (EFC), fons i societat d’inversió.
Mercats Financers
Concepte:
Es el lloc on s’intercanvien els actius financers i s’estableixen els seus preus.Actualment el concepte de mercat ha canviat per que ja no exigeix un espai físic, la negociació es por dur a terme a traves de la xarxa informàtica, per via telefònica.
Funcions:
-Posar en contacte els agents econòmics (estalviadors o els inversors, intermediaris financers), Fixar els preus, Proporcionar liquiditat als actius, Reduir terminis i costos d’intermediació.
Característiques:-Transparència: Els que intervenen, podran obtenir informació relacionada amb el mercat.
-Llibertat: No existència de barreres d’entrada o sortida de compradors i venedors.
-Amplitud: Negociar grans quantitats d’actius per satisfer les necessitats dels oferents i demandants.
-Flexibilitat: Un mercat es flexible, reacció davant les variacions que es produeixen en els preus o en altres condicions del mercat.Classificació:
Segons la fase de negociació dels actius:
-Mercats primaris: Es el mercat on es col·loquen els actius financers nous de l’emissor per fer-los arribar a l’inversor (lletres del tresor)
-Mercats secundaris: S’hi negocien actius financers que ja existeixen.
Segons les característiques dels seus actius:
-Mercats monetaris: S’hi negocien actius financers a curt termini (<...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Su Puta Madre
  • tu puta madre
  • Tu puta madre
  • puta madre
  • Puta madre
  • Tu puta madre
  • tu putA MADRE
  • Su puta madre

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS