Vocabulario sociales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3423 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1: DEL LLIBRE

• Litosfera: part sòlida de l'escorça terrestre, ja siga en les terres emergides o davall els mars i oceans. Es dividix en grans plaques que xoquen entre si per a formar serralades o se separen donant lloc a oceans. La litosfera es situa sobre una capa més interior de roca fosa o magma, anomenada astenosfera.
• Temps atmosfèric: és l'estat concret del'atmosfera sobre un lloc i en un moment determinat. Pot variar en poques hores el dit estat.
• Clima: és la successió habitual de tipus de temps sobre una zona determinada i en cada any, amb les variacions estacionals que corresponguen.
• Pressió atmosfèrica: és el pes de l'aire sobre un lloc, i es mesura amb el baròmetre. Es representa amb isòbares, que són línies que unixen punts de lamateixa pressió. Les zones amb altes pressions formen anticiclons i amb baixes, depressions o borrasques.
• Biosfera: és l'espai ocupat `por els sers vius en la Terra. Comprén la troposfera, la hidrosfera i la superfície terrestre.
• Hidrosfera: conjunt de les aigües salats i dolços de la Terra, poden estar en forma líquida o com a neu i gel, (glaceres, casquets polars).
• Sòl: ésla capa superficial de l'escorça terrestre. Consta d'elements sòlids (minerals, matèria orgànica), líquids (aigua filtrada) o gasosos (CO2).
• Landa: vegetació arbustiva i de praderia pròpia de les zones de clima oceànic. A Europa es dóna en la zona atlàntica.
• Vessants hidrogràfics: conjunt de conques les aigües de la qual aboquen al mateix mar o oceà. A Espanya són tres, lamediterrània, l'atlàntica i la del mar cantàbric.
• Conca: terres les aigües superficials del qual aboquen al mateix riu, que es constituïx en l'eix fluvial fonamental de les terres que recorre el seu curs. A Espanya, les més importants són les de l'Ebre, Duero, Tall, Guadiana i Guadalquivir.
• Aqüífers: aigües subterrànies producte del filtrat de les aigües superficials i de la pluja,que són comuns en les conques sedimentàries.
• Coordenades geogràfiques: són sistemes de localització geogràfica constituïdes per línies imaginàries que recorren el planeta. Estes línies són els meridians, que van de pol a pol, i els paral·lels, que van d'oest a est. La referència de tots els meridians és el meridià zero o de Greenwich, i la dels paral·lels el paral·lel 0 o Equador.
•Latitud i longitud: la latitud és la distància angular entre qualsevol punt de la superfície terrestre i l'Equador, i pot ser nord o sud. La longitud és també una distància angular, però de qualsevol punt del Planeta amb referència al meridià zero o meridià de Greenwich; pot ser este o oest.
• Clima mediterrani: es caracteritza per escasses precipitacions en general, temperatures càlides iun llarg període sec a l'estiu.
• Clima oceànic: es donen abundants precipitacions i sense mes sec, per la qual cosa són de caràcter regular. Els hiverns són moderadament freds i els estius frescos o moderadament càlids.
• Clima equatorial: propi de latituds pròximes a l'equador. Amb molt abundants precipitacions i calor. L'amplitud tèrmica és escassa.
• Climes freds: són elde tundra, el d'alta muntanya i el polar. Les temperatures són baixes i les precipitacions d'abundants a escasses.TEMA 3 DEL LLIBRE


• Ecumene: zones del planeta ocupades de manera permanent pels sers humans.


• Anecúmene: zones del planeta on no hi ha població o la població és mínima.

• Densitat de població: expressa la relació entre el nombre totald'habitants d'un territori, o població absoluta, amb l'extensió, normalment mesura en icm.

• Moviments migratoris: qualsevol desplaçament de població que es produïx des d'un lloc d'origen a un altre de destí i significa un canvi de residència habitual.

• Taxa de natalitat: expressa el nombre de naixements en tants per mil (‰) respecte al nombre total d'habitants d'un territori o...
tracking img