Antigua Regimen

Páginas: 6 (1388 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014
1. UNA ECONOMIA AGRÍCOLA I SENYORIAL

La propietat de la terra:

Durant l'Antic Règim, l'agricultura va ser la base fundamental de la riquesa. Hi havia petites terres privades. Les altres estaven vinculades a la corona, a un municipi, a un titol nobiliari o a l'església.
Les terres que pertanyien als senyors, s'anomenaven senyoria terrtorial. D'aquestes terres, una part eren els masos, elsqual el senyor podia cedir.

Els drets senyorials:

Els drets senyorials eren el conjunt de rendes i prestacions que rebien els senyors en virtut del domini que tenien sobre la terra.
Aquests drets provenien de l'explotació econòmica de les seves propietats.
A més, el senyor exigia unes taxes per l'utilització dels monopolis.
El senyor gaudia de la jurisdicció.
A tot aquest ventall detributs feudals s'hi ha d'afegir el delme, que consistia, en que els pagesos havien de donar una desena part de les collites a l'església.

Una producció insuficient:

L'agrucultura es mantenia com una activitat tradicional, molt enderrerida tecnicament. La productivitat era molt baixa. Era una agricultura de subsistència, amb un policonreu basicament de cereals.
El comerç era molt escàs, era uncomerç autoconsum.
Hi havia dos tipus d'explotació, els camps oberts en el qual es produïen cereals i s'hi practicava el guaret. L'altre tipus eren les terres comunals, que servien perquè els ramats pasturessin.
La producció ramadera era insuficient. L'alimentació dels animals depenia basicament dels rostolls, de les herbes. La carns i la llet eren escases, i la dieta de la població erabasicament de cereals.
Tot això va produïr una crisis de subsistència.

Una població estancada:

La demografia de l'Antic Règim s'anomenava cicle demogràfic antic, que es va mantenir fins als inicis de la industrialització.
A causa de la falta d'higiene, dels escasos recursos mèdics i de la subalimentació, la mortalitat era elevada, això afectava molt en els nadons. Morien al voltant dels 45 anys. Amés la natalitat era molt alta.

La indústria tradicional i les manufactures:

Els pagesos de l'antic règim, havien de controlar les collites i el treball domèstic, per això van aparèixer els gremis, que eren agrupacions d'artesans de la mateixa professió, que es dedicaven a controlar el volum de la producció, les tècniques utilitzades i el preu de la venda.
Entre el segle XVI i XVII, vaagumentar la demanda de la producció, i això va fer que els comerciants i artesans busquessin nous sistemes de producció, això va provocar un agument en el treball domèstic.
Al segle XVII es va difondre les manufactures, eren establiments on s'elaboraven determinats articles de luxe.

La insuficiència dels transports:

A l'Antic Règim, la xarxa de comunicació era escassa. Els camins dels poblesestaven en molt males condicions, només els camins reials estaven ben asfaltats, es a dir en bones coindicions.
Els tranports més comuns eren el carro i la diligència, carregada per animals de tir.
Un altre mitjà de tranport va ser la navegació marítima, podia carregar fins a 100 tones, però el desplaçament era lent. També estava la navegació fluvial, que era més barata. Anglaterra tenia unscanals de navegació fluvial en bons estats, però no tots els països gaudien del mateix.

El comerç interior i el comerç colonial:

El comerç interior es feien entre regions a fires, i anaven comerçiants de fora a comprar o a vendre.
El comerç colonial, es va desenvolupar també entre regions properes, però encara més entre països llunyans d'uns dels altres. La navegació maritima va fer que aquestcomerç augmentés. Es van obrir noves rutes maritimes.
Venien productes manufacturats. Va destacar el "comerç triangular" entre Amèrica, Europa i Àfrica, on Europa venia productes europeus a Àfrica i els intercambiava per esclaus, i molts d'aquests eren venuts a Amèrica a canvi de productes agrícoles.

2. LA SOCIETAT ESTAMENTAL

Els estaments:

La sociestat de l'antic Règim estava...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ANTIGUO REGIMEN
  • Antiguo régimen
  • antiguo regimen
  • Antiguo Regimen
  • Antiguo regimen
  • Antiguo regimen
  • ANTIGUO REGIMEN
  • El Antiguo Régimen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS