ARTICLE FORÇA RESISTÈNCIA

Páginas: 13 (3031 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2013
L’ENTRENAMENT DE FORÇA PER ACONSEGUIR VOLUM MUSCULAR AL TREN SUPERIOR
STRENGTH TRAINING FOR INCREASE MUSCLE VOLUME IN THE UPPER BODY
Èric Vande Vliet Gómez

RESUM
Aquest entrenament s’orienta a aconseguir l’augment del volum muscular de la part superior del cos en un noi de 19 anys. Les sessions, adreçades a obtenir hipertrofia muscular, es realitzaran en una sala de fitness i es faranservir peses i màquines de musculació.
La pràctica es basarà en un intens treball de força, amb càrregues i intensitat variades que conduiran a un increment d’aquesta qualitat física bàsica i també al volum muscular ja que es prioritzarà la hipertròfia sarcoplasmàtica.
Un objectiu tan específic requereix l’ús de metodologies combinades de musculació esportiva i estètica.
Com que un entrenament deforça, amb càrregues per damunt del 30% de la capacitat màxima de l’individu, ja produeixen hipertrofia, en els quatre mesos de durada de l’entrenament s’han d’obtenir resultats visibles.
PARAULES CLAU
Volum muscular, hipertròfia sarcoplasmàtica, força, sala de fitness, musculació.

ABSTRACT
This training increases muscle volume of the upper body, held a boy of 19 years old. The sessions,aimed at achieving muscle hypertrophy will be done in a fitness center and will be used weights and strength machines.
The practice is based on an intense strength and intensity varied with loads lead to increased quality of the basic physical and muscle volume as they prioritize sarcoplasmic hypertrophy.
This objective requires the use of very specific methodologies combined sports fitness andaesthetics.
As a strength training with loads above 30% of the maximum capacity of the individual producing hypertrophy, after four months of training must obtain visible results.

KEY WORDS
Volume muscle, sarcoplasmic hypertrophy, strength, fitness center, body building.INTRODUCCIÓ

El següent treball es basa en el disseny d’un entrenament per l’augment del volum muscular i la forçaen el tren superior en un noi de 19 anys.
La força és una qualitat física bàsica que es pot millorar significativament amb un entrenament adequat, i el seu desenvolupament contribueix a la millora de la condició física total del subjecte, Ruiz, (1994).
Dins d’un entrenament estructural a base de força, es busca un objectiu d’adaptació anatòmica que permeti el màxim rendiment en la disciplinaesportiva que es practica o un desenvolupament muscular harmònic i saludable de l’individu, Solé (2008).
La definició general del concepte de força, segons el fisiòleg Morehouse (1974) és “la capacitat d’exercir tensió contra una resistència. Aquesta capacitat depèn essencialment de la potència contràctil del teixit muscular”. Kuznetsov (1984) fa referència a la força muscular de l’home com aqualitat física i diu que està determinada per “la capacitat de vèncer la resistència externa o reaccionar contra la mateixa mitjançant la tensió muscular”. Es poden trobar múltiples definicions i per desenvolupar-la hi ha acord en que cal aplicar la segona llei de Newton, que diu que “la força és el producte de la massa per l’acceleració”. D’aquest principi i fórmula: F = m . a , derivaran elsdiferents tipus d’entrenament . L’increment de la força es podrà aconseguir augmentant la massa o resistència a vèncer, o augmentant l’acceleració o velocitat d’execució, Ruiz (1994).
Es pot classificar segons tres manifestacions, Solé (2008): La primera és la Força màxima: la part de la força absoluta que es pot activar voluntàriament i correspon a tot el potencial de força d’un múscul o grupsinèrgic de músculs. En segon lloc la Força velocitat, es defineix com la capacitat que té el sistema neuromuscular de superar càrregues externes (propi cos o artefactes) amb una gran rapidesa de contracció. I en tercer lloc, la Força resistència, que es refereix a la capacitat del múscul d’oposar-se a la fatiga produïda pels exercicis de força repetits durant un temps més o menys llarg.
La força es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sessió Força Resistència Futbol
  • FORCE
  • Force
  • force
  • FORCE
  • forces
  • force
  • Force

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS