Asesoria formacion profesorado

Páginas: 20 (4891 palabras) Publicado: 13 de abril de 2010
20
· Per cada curs de postgrau o màster: 0,5 punts · Certificat Elemental/Intermedi: 0,5 punts · Certificat Avançat/Superior d’EOI: 0,5 punts Certificat català D: 0,5 punts

BOIB

Num. 55

10-04-2010

6 màx.

Documentació inclosa al Portal de Personal que adjuntarà d’ofici la Direcció General de Personal.

4.3. Per publicacions (incloses les videogràfiques, informàtiques, discs isimilars) que acreditin una aportació personal a la practica docent o inspectora, o manifestacions artístiques.

4 màx.

Els originals publicats. En el cas de les manifestacions artístiques, cal aportar documents, com a fulletons, programes o catàlegs, que permetin copsar el seu àmbit d’actuació

ANNEX V DECLARACIÓ JURADA NOM _____________________ llinatges___________________________________________ DNI__________________________ Declara: 1. La veritat de les dades exposades 2. No haver obtingut prèviament una titulació universitària o equivalent 3. Assumir l’acompliment de les obligacions establertes a l’esmentada Resolució Palma __ de _________de 2010 Signatura

—o—
Num. 7723 Resolució del director general d’Innovació i Formació del Professorat de dia 19 de marc de 2010, per laqual s’aprova la convocatòria per a la provisió de llocs de feina d’assessors de formació permanent en els centres de professorat, per concurs de mèrits i en règim de comissió de serveis La formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat, també és una responsabilitat de les administracions educatives i dels centres escolars, de conformitat amb l’article 102.1 de la LleiOrgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006). El Pla de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears 2008-2012 (Ordre de 5 d’agost de 2008 (BOIB núm. 118, de 23 d’agost de 2008) té com a finalitat potenciar i incentivar la participació del professorat en activitats de formació. Atès el Decret 68/2001 de 18 de maig (BOIB núm. 63, de 26 de maig de 2001),que regula l’estructura i l’organització de la formació permanent del professorat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’ Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 27 de gener de 2009, per la qual es regula l’estructura i el funcionament dels centres de professorat (BOIB núm. 23, de 14 de febrer de 2009), el personal assessor de formació permanent ha de ser seleccionat per concurspúblic de mèrits en les convocatòries que s’estableixen a aquest efecte, i destinats al centre de professorat en règim de comissió de serveis. L’article 14 punt 2 del Decret 68/2001 i la disposició addicional de l’Ordre de dia 27 de gener de 2009, habilita el director general d’Innovació i Formació del Professorat per procedir a la convocatòria dels concursos públics de mèrits per ocupar lesplaces d’assessors de cada CEP. Per l’elaboració d’aquesta Resolució han estat oïdes les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial d’Educació en sessió celebrada el 9 de març de 2010, i ateses les observacions realitzades per la Comissió Autonòmica de Formació Permanent de Professorat de les Illes Balears en sessió celebrada el 16 de març de 2010. Per tot això, dict la següent Resolució 1.Objecte de la convocatòria 1.1. Aquesta resolució té per objecte la convocatòria de places d’assessors per concurs públic de mèrits per a la provisió de les places d’assessors de formació permanent en els centres de professorat (annex I). 2. Perfil dels candidats 2.1. El perfil professional dels candidats per ocupar un lloc de feina com a assessor de formació permanent en els CEP ha de respondreal d’un professional de l’ensenyament de nivells educatius no universitaris, i segons el Pla de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears 2008/12 (punt 2.1.3), amb les competències personals i professionals següents: a) Competències personals: a.1. Ha de ser una persona flexible, adaptable, amb habilitats socials, empatia, assertivitat, il·lusió, capacitat de lideratge i compromís....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Asesoria Y Formacion
  • Formación Del Profesorado
  • formacion del profesorado
  • Formacion del profesorado
  • La Formacion Del Profesorado
  • Rol del profesor en la formación ciudadana
  • FORMACION DEL PROFESORADO “CAMBIO DE ROLES”
  • La formación del profesorado en EEUU

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS