Av. i tec. int. social pac 1

Páginas: 14 (3377 palabras) Publicado: 17 de enero de 2012
Avaluació i tècniques d’intervenció social PAC 1 Evelin Fernández Arribas

1.Quan ens referim als serveis socials estem parlant de les activitats organitzades orientades a prevenir l’exclusió social i a promoure la prestació social de suport personal, d’informació, d’atenció i d’ajut als ciutadans que es troben en situació de dificultats de desenvolupament i d’integració social, mancad’autonomia personal, disminució física, psíquica o sensorial, problemes familiars o marginació social. Per realitzar aquestes activitats cal de la intervenció de personal professional amb el suport d’equipaments i recursos adequats. En la nostra societat els serveis socials s’estructuren segons la seva funció, és a dir ens trobem amb serveis socials d’atenció primària i serveis socials d’atencióespecialitzada. Els serveis socials d’atenció primària són el punt d’accés immediat i estan desenvolupats per equips de diferents professionals. En canvi, els serveis socials especialitzats es corresponen amb l’atenció i l’actuació específica dirigida a l’avaluació, el diagnòstic, el tractament, el suport i la rehabilitació dels dèficits socials dels individus que pertanyen a col·lectius amb necessitats. Lanostra recerca es centra en els serveis socials especialitzats per a persones sense sostre que podem trobar dins d’una gran ciutat, hem escollit Barcelona com centre de la nostra recerca, s’ha realitzat mitjançant Internet i l’hem centrat dins de l’Ajuntament de Barcelona. Dins de l’Ajuntament de Barcelona ens trobem amb tota una sèrie d’informació d’acord amb els serveis socials que ofereix laciutat, a partir del link: http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials hem anat buscant els serveis socials específics per a persones que no tenen sostre. Per una banda ens trobem amb serveis bàsics que passem a descriure:  L’ Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, és un organisme autònom local de l’Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu és la gestió de 40 centres de serveissocials que configuren la xarxa d’atenció bàsica de la ciutat. I es crea per impulsar i organitzar els serveis socials d’atenció social bàsica de responsabilitat municipals adreçats als ciutadans. Dins d’aquesta descripció trobem la informació necessària per poder adreçar-nos (adreça, telèfon,...). Per tant, aquest organisme d’atenció bàsica no es podrà ajudar dins la nostra recerca, que està centradaen els serveis socials especialitzats.  La presentació d’un nou compromís públic basat en la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència i la Llei de Serveis Socials de
1

Avaluació i tècniques d’intervenció social PAC 1 Evelin Fernández Arribas

Catalunya. Aquest compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb l’atenció social ha de ser: Universal,accessible, proactiva, obert, transversal i en xarxa, eficaç, eficient i de qualitat. Dins d’aquesta presentació ens donen a conèixer el procés a seguir cap al nou model de serveis socials bàsics i la millora de l’atenció social bàsica a Barcelona seguint aquest model. Per tant, aquest tipus d’informació no és la informació que ens pot ajudar per a la nostra recerca.  Aquesta web també ens mostraLa xarxa de serveis socials, aquesta xarxa es divideix en dos tipus de serveis socials: els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats. Per la nostra cerca ens endinsarem dins els serveis socials especialitzats: Els serveis socials especialitzats, escollim aquesta opció ja que la nostra recerca està centrada en els serveis socials per a persones sense sostre i aquest és uncol·lectiu molt específic per tant entenem que dins d’aquesta opció trobarem els serveis que Barcelona aporta per aquest col·lectiu. Dins d’aquesta opció trobem una breu descripció on ens informen de que als Centres de Serveis Socials trobarem atenció bàsica i informació sobre l’oferta de serveis socials especialitzats; els quals presenten equipaments específics i s’orienten cap a situacions i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pedagogia social pac 1
  • Pac 1 Entorn Social I Familiar Intervenció Psicopedagògica
  • Pac 1 Política I Societat
  • Interculturalitat I Educacio Pac 1-B
  • PAC 1 materials didáctics i curriculars
  • Pac 1 Fonaments I Evolució De La Multimèdia
  • Informatica I Sociales Unidad I 1
  • Informe De Lectura no.1 Int. a las ciencias sociales (UASD)

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS