Condicio fisica i salut

Páginas: 25 (6124 palabras) Publicado: 18 de noviembre de 2013
CONDICIÓ FÍSICA I SALUT
LA CONDICIÓ FÍSICA –APTITUD FÍSICA O FORMA FÍSICA- POT DEFINIR-SE COM UN ESTAT
DINÀMIC D’ENERGIA I VITALITAT QUE PERMET A LES PERSONES DUR LES FAENES DIÀRIES
HABITUALS, GAUDIR DEL TEMPS D’OCI ACTIU, RESOLDRE EMERGÈNCIES IMPREVISTES SENSE
UNA FATIGA EXCESIVA, I AL MATEIX TEMPS AJUDA A EVITAR LES MALALTIES HIPOCINÈTIQUES –
DERIVADES DE LA MANCA D’EXERCICI FÍSIC- I ADESENVOLUPAR EL MÀXIM DE CAPACITAT
INTELECTUAL AIXÍ COM A EXPERIMENTAR PLENAMENT L’ALEGRIA DE VIURE. (Bouchard
C.,Shepard R.J., Stephens T., editors Phisical activity, fitness and health. Human Kinetics Books.
1993)

CONDICIÓ FÍSICA EN RELACIÓ AMB EL
RENDIMENT FÍSIC.

CONDICIÓ FÍSICA EN RELACIÓ AMB LA
SALUT

Resistència cardio-respiratòria
Força
Resistència muscular
FlexibilitatDimensions antropomètriques
Velocitat
Equilibri
Coordinació
Potència
Resistència cardio-respiratòria
Força
Flexibilitat
Resistència muscular
Dimensions antropomètriques

VELOCITAT: Capacitat de realitzar moviments en períodes de temps curts.
EQUILIBRI: Capacitat de mantenir l’estabilitat en situacions estàtiques o mentre es fan
moviments.
COORDINACIÓ: Capacitat d’utilitzar els sentits–especialment la visió i l’audició- conjuntament
amb els sistemes de control nerviós del moviment i les diferents parts del cos, amb la finalitat
de realitzar faenes motrius amb precisió i suavitat.
POTÈNCIA: Capacitat de realitzar un treball físic en un temps determinat.
RESISTÈNCIA CARDIO-RESPIRATÒRIA: Capacitat de realitzar treballs vigorosos que impliquen la
participació de grans massesmusculars durant períodes de temps prolongats, evitant l’aparició

Ángel Barcelona Carreras

1

de la fatiga. Està basat en la capacitat funcional dels aparells circulatori i respiratori de
recuperar-se i ajustar-se als efectes de l’exercici físic. També és coneguda com aeròbica.
COMPOSICIÓ CORPORAL: Es refereix al pes del cos i a l’intensitat de la massa òssia. Els
percentatges òptims de greixcorporal són menys del 15% als homes i del 22% a les dones. Es
consideren obesos aquells que tenen més del 25% i 33% respectivament del percentatge de
greix al cos. La dieta i l’activitat física són, a més de factors metabòlics i hormonals, els
elements reguladors més importants de la composició corporal.
FORÇA: La capacitat dels músculs per generar tensió i, per tant, vèncer una resistència.RESISTÈNCIA MUSCULAR: La capacitat dels músculs d’aplicar una força submàxima
repetidament o de mantenir una contracció muscular durant un període llarg de temps. També
coneguda com anaeròbica.
FLEXIBILITAT: És la capacitat funcional de les articulacions per moure’s en tot el seu recorregut.
És específica de cada articulació, es a dir, que cada articulació té una flexibilitat i una mobilitatdiferents, i depén de les característiques funcionals de les estructures articulars i extraarticulars (cartílag, càpsula, líquid sonovial, músculs, ligaments, tendons, etc.) i dels sistemes de
control neuromuscular del moviment.

1. LA RESISTÈNCIA
Podem definir la resistència com a la capacitat de realitzar un esforç de més o menys
intensitat, de forma continuada i amb eficàcia, durant elmajor temps possible. També podriem
dir que és la capacitat d’oposició a la fatiga.
Altres conceptes de resitència serien: la capacitat d’un múscul o del cos com a un tot
per a repetir moltes vegades una activitat (Counsilman); o la capacitat de suportar la fatiga
establint un equilibri entre l’assimilació i les despeses o aprofitament d’oxígen (Hulrich Jonath).
TIPUS DE RESISTÈNCIA
A-RESISTÈNCIA AERÒBICA
Capacitat de l’organisme que permet realitzar un esforç d’intensitat lleu el major temps
possible, prop de l’equilibri entre despesses i consum d’oxigen. Per exemple les curses llargues,
el ciclisme, la natació de fons, etc.
B -RESISTÈNCIA ANAERÒBICA

Ángel Barcelona Carreras

2

Capacitat de l’organisme de resistir un gran deute d’oxigen mantenint l’esforç intens el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Condició Física I Salut
  • Programa d'exercici físic i salut
  • salut i salut pública
  • L'exercici físic i la salut
  • L'exercici físic i la salut
  • La condició física
  • La condició física
  • Condició Física

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS