Decreto 101

Páginas: 25 (6167 palabras) Publicado: 25 de febrero de 2014
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 5686 – 5 d’agost de 2010.

DECRET
101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.

D’acord amb l’article 131.2.b) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat té
competència exclusiva en la determinació dels continguts educatius del primer cicle de
l’educació infantil.
L’article 56.6de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, disposa que el Govern ha de
determinar el currículum que, per al primer cicle de l’educació infantil, s’ha de centrar
en els continguts educatius relacionats amb el desenvolupament del moviment, del
control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge, les
pautes elementals de convivència i relació social i ladescoberta de l’entorn proper dels
infants.
L’article 6.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la llengua pròpia de
Catalunya és el català, que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i
d’aprenentatge en l’ensenyament. En el mateix sentit, l’article 9.1 de la Llei 12/2009,
d’educació, estableix el règim lingüístic que ha de regir el sistema educatiu.
En l’estructuradel sistema educatiu es defineix l’educació infantil com una etapa
educativa única, organitzada en dos cicles, amb identitat pròpia, que ha de contribuir al
desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en
col laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança.

Article 56 de la LEC
determina els
continguts per al
primercicle.

L’ordenació d’aquests ensenyaments es basa en la llarga experiència educativa que té
Catalunya en l’educació dels infants de zero a tres anys i en el seu nivell de qualitat i
renovació pedagògica en el desenvolupament de l’acció educativa.
S’estableixen els objectius i els continguts a desenvolupar en cada àrea, els quals,
juntament amb les previsions del Decret 181/2008, de 9 desetembre, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil,
complementen l’ordenament de l’etapa de l’educació infantil. Els aprenentatges que fan
els infants s’han de plantejar sempre des d’una perspectiva de globalitat per tal que es
puguin assolir les capacitats que es preveuen amb voluntat de continuïtat en els dos
cicles de l’etapa.

Metodologia:GLOBAL,
continuïtat entre els
dos cicles.

L’educació dels infants i els primers aprenentatges es fan a la família però en el moment
en què l’infant entra en el món escolar aquesta responsabilitat educativa es comparteix.
El centre és un espai privilegiat que permet l’adquisició de coneixements, de vivències
emocionals i socials. És, després de la família, el primer espai social decohesió,
integració i participació. El centre ha d’oferir als infants ple suport i un acompanyament
coherent i eficaç en el seu desenvolupament personal i social.
El centre educatiu ha d’acollir els infants i acceptar-los íntegrament amb estima,
conèixer-los i comprendre’ls des del respecte i l’afectivitat, i assegurar les relacions de
confiança amb les persones adultes i amb la resta dels infantspropers.
L’equip educatiu és el responsable d’organitzar l’espai, el temps i les activitats i
d’aplicar les estratègies pertinents a fi d’aconseguir el màxim desenvolupament de les
potencialitats dels infants, d’acord amb unes finalitats educatives fixades, respectant els

Responsabilitats de
l’Equip Educatiu.

drets, els interessos i les aportacions dels infants, amb la col laboració iparticipació de
les famílies.
L’acció educativa s’ha d’emmarcar en els criteris per a l’organització pedagògica dels
centres de l’article 78 del capítol II del títol VI de la Llei d’educació, i ha de tenir en
compte els diferents ritmes de desenvolupament dels infants, adequar l’ensenyament a
les diverses característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges,
seleccionar i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Decreto Supremo 101
  • Decreto 101
  • Decreto 101
  • decreto 101
  • DECRETO 101
  • decreto ley 101-96
  • Decreto 101 y 109
  • DECRETO NUMERO 101

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS