Derecho de los empresas en belgica

Páginas: 6 (1345 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2011
Casus 1 :

- Aantal personen aanwezig:
Bestuur van vennootschappen, B. Tilleman, 2005, die Keure 485
Voor de vertegenwoordiging is het collegialiteitsbeginsel suppletief. Het principe van de collegialiteit is echter met betrekking tot de bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur van dwingend recht zodat er in de statuten niet van kan worden afgeweken.
Ratio legis:kwaliteit van het bestuur bevorderen, controle op bestuur…
Men gaat ervan uit dat een debat leidt tot een betere besluitvroming en bovendien een controle op de besluitvorming mogelijk maakt. Het principe van collegialiteit impliceert dat men in beginsel geen besluit kan nemen door de goedkeuring te vragen aan het vereiste aantal individuele leden. (OPM VOLMACHT HIER)
Zo zijn er 2toonaangevende arresten die hierover dezelfde mening delen arrest in NL – HR 15 juli 1968 (Wijsmüller), NJ 1969, nr. 101, p. 252, tweede kolom, tweede alinea. en Hof van Parijs- Rouen 24 november 1959, Journ. Soc 1960, (322), 323.
In bepaalde literatuur voor de wet van 13 april 2005 werd betwist dat een besluit binnen het collegiaal orgaan steeds het resultaat moest zijn van een gezamenlijkberaadslaging. Deze literatuur was vooral ingegeven door pragmatische redenen. Men beoogde hierbij vooral een schriftelijke besluitvorming mogelijk te maken. Als argument verwees men onder meer naar het feit dat vele besluiten van een raad van bestuur woredn aangenomen zonder voorafgaand debat zonder dat dit de geldigheid van die besluiten in gevaar brengt. De besluitvorming via beraadslagingimplicieert ons inziens echt er niet dat over iedere te behandeelen punt een debat moet worden gehouden maar wel dat de mogelijkheid bestaat om over een agendapunt te beraadlsagen voorzover iemand dit wenst.
Vermits sinds de wet van 13 april 1995 de schriftelijke besluitvorming slechts onder zeer restrictieve voorwaarder mogelijk is kan men hieruit a contrario afleiden dat een collegiaal besluitvolgens de wetgever wel degelijk de besluitvorming via gezamelijke beraadslaging impliceert.

Een gezamelijke beraadslaging veronderstelt minstens 2 personen. Dit impliceert dat men de beperkte mogelijkehid tot schriftelijke besluitvorming niet kan omzeilen doordat de diverse leden van de raad volmacht aan één bestuurder verlenen. Indien 1 bestuurder alle overige bestuurders vertegenwoordigtkan er immers onemogelijk sprake zijn van een debat.

P503.
Indien de bestuurders een college vormen, geschiedt de beraadlsaging volgens de bepalingen van de statuten en bij ontstentenis van zodanige beslissingen volgens de gewone regels van de beraaldslagende lichamen (art 63 W.Venn) wat meestal geïnterpreteerd wordt als een toepassing mutatis mutandis van de regels die gelden inde Kamer en Senaat.

P504:
Uit de regel van de collegiale besluitvorming vloeit voort dat een raad van bestuur slechts geldig van vergaderen inden alle bestuurders behoorlijk zijn opgeroepen. (H.LAGA, “Kan de raad van bestuur geldig besluiten zonder effectief bijeen te komen”, T.R.V, 1992, 341) Indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn aanwezig en vertegenwoordigdzijn en akkoord gaan met de te bepalen agenda kan er aan de oproeping worden verzaakt aangezien ze is ingevoerd ter bescherming van de bestuurders zelf.

p 508:
Behoudens andersluidende statutaire bepaling dient geen oproepingstermijn te worden gerespecteerd. De goede trouw vereist weliswaar dat de bestuurder een redelijke ijd op voorhand wordt uitgenodigd zodat men zeker is datbijvoorbeeld een verstuurde uitnodiging de bestemmeling ook eeffectief tijdig voor de vergadering bereikt of dat de bestuurder nod de tijd heeft zich te schikken naar de uitnodiging.
Het inderhaast bijeenroepen van een raad van bestuur teneinde een aantal bestuurders uit de vergaering weg te houden kan leiden tot nietigheid van het besluit. ( Cass. fr. civ. 19 januari 1959, D.1959, 260, Bull...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN BELGICA
  • Derecho De La Empresa
  • derecho y empresa
  • Derecho de la empresa
  • derecho y empresa
  • la empresa en el derecho
  • El Derecho De La Empresa
  • Derecho De La Empresa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS