Economia de l'empresa 2n batxillerat apunts

Páginas: 7 (1624 palabras) Publicado: 18 de enero de 2012
TEMA 1.-

Patrimoni empresarial: Conjunt de bens, drets i obligacions que té una empresa degudament valorats en relació amb la finalitat a què es destinen.

Patrimoni net = Béns + Drets – Obligacions
ActiuPassiu

Actiu: Reflecteix l'estructura econòmica de l'empresa

Patrimoni net i passiu: Reflecteix l'estructura financera de l'empresa

LES MASSES PATRIMONIALS
Atlgutinen elementshomogenis segons els criteris següents:

Masses de patrimoni d'actiu:
-Actiu no corrent: Elements del patrimoni vinculats a l'empresa durant més d'un exercisi econòmic. Format per:
Immobilitzat intengible: Béns que l'empresa necessita per produir però no tenen una materialitat corpòria.
Immobilitzat material: Actius tengibles corporis
Inversions financeres a llarg termini: Qualsevol inversió enactius financers a llarc termini o en participacions de capital.
Inversions en Béns inmobles (locals, terrenys)

Actiu corrent: Elements que es troben en constant rotació. Format per:
Existències: Formada per aquells materials que s'utilitzen en l'alaboració d'un producte.
Realitzable: Representa els credits i els drets de l'empresa per operacions que a estan consumades
Disponible:Elements líquids de l'empresa que presentet disponibilitat inmediata.

Masses patrimonials de patrimoni net o passiu:
-Patrimoni net: Recursos de l'empresa destinats a l'autofinançament més aquells que són alients
Passiu no corrent: fonts de recursos que s'han de tornar en un període superior a la durada d'un eercisi economic
Passiu corrent: Deutes que l'empresaha de tornar abans d'un anys

LA COMPTABILITAT
És la ciència econòmica que estudia el patrimoni empresarial tan de manera estàtica com dinàmica.
Amb l'anàlisi dinamica de la comptabilitat sobté el resultat econòmic de l'empresa de tal manera que es te constància de tot allò que ha fet possible arribar aquest resultat.

Objectius de la comptabilitat: és proporcionar informació econòmica a:Direcció: de manera que pugui pendre millors decisions
Accionistes
Treballadors
Creditors
FET COMPTABLE:
Són totes les operacions que transformen o modifiquen el patrimoni de l'empresa.
Hi han 3 tipus:
-Fet comptable permutatiu: No altera la xifra del patrimoni net de l'empresa
-Fet comptable modificatiu: Augmenta i disminuei el patrimoni net de l'empresa
-Fet comptable mixt: És produeixuna modificació en el valor del patrimoni net com a conseqüència d'un fet permutatiu

EL COMPTE:
És l'eina comptable que representa un grup d'elements patrimonials de característiques i funcions similars, mitjantçant una denominació comuna.
El nom del compte indica si es tracta de bés, deures o obligacions o patrimoni net a mes dindicar la funció que realitzen.
Es classifiquen en:
-Comptes debalanç: Es divideixen en comptes d'actiu i passiu i patrimoni net mb la finalitat de registrar els cnvis dels diferents elements.
-Comptes de gestió: Apreix en comptes de despeses.

LA PARTIDA DOBLE:
Consisteix en anotar simultàneamen en 2 comptes la variació que es produeix en el patrimoni a causa de cada fet comptable.

TEMA 2.-

CICLE COMPTABLE:
Quan ha passat un exercisi comptable,que sol ser d'un anys, l'empresa fa un resum de totes les seves activitats i obté el resultat de l'ecercisi econòmic. A continuació anota l'estat en que es troben les inversions i les fonts de finançament. Aquest procés s'anomena cicle comptable. I s'ha de fer per saber si l'empresa cumpleix les seves obligacions fiscals i per informar als socis o accionistes i així pendre decisions.

ASSANTAMENTD'OBERTURA:
Escriure tots els assantaments d'actiu en el deure i tots els assantaments passius en el haver del llibre diari.

BALANÇA DE COMPROVACIÓ:
Comprovar si les anotacions del llibre major a partir del llibre diario s'hagin possat correctaments.

INVENTARI:
És una relació detallada i valorada dels diversos elements que integren el patrimoni d'una empresa en un moment donat....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Filosofia de 2n de Batxillerat
  • Esquema filosofia 2n batxillerat
  • geografia 2n batxillerat
  • Apunts biologia 1r batxillerat
  • Economia de l'empresa
  • Economia de l'empresa
  • Economia de l'empresa
  • Historia Tema 2.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS