Economia

Páginas: 6 (1360 palabras) Publicado: 13 de noviembre de 2012
INTRODUCCIÓ:
El estat del benestar inclou les intervencions del Estat, tant a nivell central com nivells autonòmics i locals, dirigides a millorar el benestar social i la qualitat de vida de la població.
Les intervencions del estat que d’una manera més explícita i directa afecten la qualitat de vida dels seus ciutadans són:

* Serveis públics com la sanitat, l’educació, serveis socials,ajuda social i altres serveis previstos a les persones, orientades a millorar el benestar de la població i la qualitat de vida dels seus ciutadans.
* Les transferències socials, que són transferències dels fons públics de un grup social a l’altre. D’aquí sorgeixen les pensions de jubilació, de discapacitat, etc i constitueixen el capítol més important, transferint fons públics dels treballadors,empleats i empresaris (cotitzants de la seguretat Social) als beneficiaris pensionistes.
Algunes de les transferències se realitzen de fons generals del Estat als beneficiaris. En els dos casos, les pensions són un capítol enormement important del Estat del benestar a Espanya. Sense elles el 68% dels ancians viurien en la pobresa, convertint la seguretat Social en el programa d’antipobresa mésimportant de Espanya. A part de les pensions hi ha altres transferències com ajudes a famílies i prestacions de d’atur que constitueixen components importants del estat del Benestar
* Les intervencions del Estat encaminades a protegir el ciutadà en la seva condició de treballador (salut i higiene laboral), de consumidor (protecció del consumidor) o de resident (Salud ambiental). Aquestesintervencions per lo general, no finança o proveeix serveis sinó que dicta normes i sancions per forçar i garantir el seu compliment. Aquesta és una dimensió poc desenvolupada a Espanya.
* Les intervencions públiques encaminades a produir bons llocs de treball, establint les condicions favorables per a que el sector privat les produeixi i quan aquest no faci bons llocs de treball, s’estimuli ifaciliti la producció de llocs de treball en el sector públic. Aquesta activitat també està poc desenvolupada a Espanya.

Aquests quatre tipus d’intervencions són les més valorades per la població espanyola, segons enquestes.

COM ES MESURA EL GRAU DE DESENVOLUPAMENT DEL ESTAT DEL BENESTAR ESPANYOL?
Hi ha diversos indicadors que s’utilitzen per mesurar el grau de desenvolupament dels diferentscomponents del estat del benestar.

* Un indicador del desenvolupament del estat del benestar és el percentatge de població adulta que treballa en aquests serveis, es a dir, en sanitat, en educació i en serveis d’ajuda a la família i altres serveis personals. Amb aquest indicador podem veure que el estat del benestar espanyol està molt poc desenvolupat, un 5,9% de la població adulta treballa ensanitat, educació o serveis d’ajuda a la família, un percentatge menor que el de la UE d’un 11%
* Un altre indicadors és la quantitat de fons públics que financen les transferències, serveis públics i altres intervencions del estat per millorar el benestar de la població, quantitat mesurada per el percentatge del PIB. El PIB a Espanya és del 20.1%, menor que el de la UE d’un 27.3%. Aquestaspecte és preocupant ja que ningun altre país de la UE. Aquest percentatge del PIB ha anat disminuint des de l’any 1993. La despesa pública social per habitant a Espanya és el més baix de la UE i aquest, ha anat creixent molt lentament respecte el de la UE, amb la diferencia de que la despesa pública social entre Espanya i UE ha augmentat en lloc de disminuir.

El significat d’aquestes xifres ensdiuen que a Espanya la sanitat, els serveis d’ajuda a la família, les escoles d’infància, els serveis domiciliaris, les residencies d’ancians, la vivenda social, la prevenció de la exclusió social i les pensions de jubilació i discapacitat han sigut des de 1993 cada cop més deficitaris en relació al la mitjana de la UE.

MOTIU D’AQUEST CREIXEMENT DEL DÈFICIT SOCIAL:
Aquest creixement del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS