Ejercicios quimica

Páginas: 2 (331 palabras) Publicado: 5 de febrero de 2011
IES Marratxí
C/ de L’Arbre de la Ciència, 1 (Urb. Son Ramonell) 07141-Marratxí  971226622-23  971226635

COMPOSTS NITROGENATS 1. Formula: a) propilamina c) N,N-dimetiamina e)N-metilfenilamina g) àc. p-aminobenzoic i) 2-amino-4-hidroxi-3-metilbutanal k) 1,1-dimetiletilamina Anomena: a) NH2-CH2-NH2 c) e) g) CH3-CH2-CH2NH2 CH3 CH3-CH2-NH-CH-CH3 C6H5- NH - CH2-CH3b) d) f) h) j) l) N-metiltilamina 1,2-etandiamina àc. 2-aminoetanoic o-metilfenilamina 3-aminofenol N-metil-N-etilpropilamina

2.

b) CH2=CH-CH=CH-CH2NH2 d) CH3-CH2-CH2-NH-CH3 f)CH2=CH-NH-CH2-CH3 h) CH2(NH2)-C(CH3)2-COOH

3. Cerca informació dels aminoàcids més importants. 4. Formula: a) c) e) g) i) metanamida N-metilacetamida ciclopropancarboxamidam-aminobenzenamida N-etilbutanamida b) d) f) h) j) etandiamida o-metilbenzenamida 2-hidroxipentandiamida o-metoxibenzenamida 2-butenamida

5. Anomena: a) CH3-CH2-O-CH3 OCH3 c) CH3-C-CH2-CONH2OCH3 e) CH2=CH-C=CONH2 CH3 C6H5- CONH-CH2-CH3

b) CH3-CONH-CH2-CH3 CH3 d) CH3-CH-CH2-CONH2

f) CH3-CONH-CH=CH2

g)

h) CH3-CH=CH-CH-CONH2

6 L'urea, la diamida de l'àcidcarbònic fou la primera substància biològica sintetitzada per l'home (Whöler, 1.828). Formula-la i cerca'n informació.

7. Formula: a) c) e) g) i) metannitril propandinitrilciclopentancarbonitril àc p-cianobenzoic o-metilbenzencarbonitril b) d) f) h) j) cianur d'hidogen (àc. cianhídric) cianur de vinil àc. 2-cianoetanoic 2,3-dimetilbutandinitril cinur potàssic

8.Anomena: a) CH3-CH2-CN c) e) g) CN-CHOH-CHOH-CN CH3 CH3-CHOH-CH-CH2-CN C6H5- CN

b) CH2F-CHCl-CH=CH-CN d) CN-CH=CH-CH2OH CH2-CH3 f) CH3O-CH=C -CH2-CH2-CN h) CH3-CH2-C(CH3)2-CN

9.Formula: a) c) e) g) nitrometà 2,3,6-trinitrotoluè (TNT) 3,4-dinitro-1-butè àc. p-nitrobenzoic b) d) f) h) nitrobenzè o-nitrofenol 3-hidroxi-2-nitropropanal m-nitrobenzencarboxamida

Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ejercicios quimica
  • Ejercicios Quimica
  • ejercicios de quimica
  • Ejercicios Quimica
  • ejercicios de quimica
  • Ejercicios química
  • ejercicios quimica
  • QUÍMICA EJERCICIOS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS