els minerals

Páginas: 19 (4509 palabras) Publicado: 4 de octubre de 2014
ELS MINERALS.
Són materials sòlids, inorgànics i d’origen natural que tenen una composició química determinada i una estructura atòmica ordenada.
Els atoms s’ordenen formant estructures cristal•lines.
Mineraloides: minerals que no presenten cap orde intern.
Alguns minerals formen cristalls:
Es solen trobar en forma d'agregats cristal.lins:
. Alguns s'implanten en matrius sobresortint decavitats
Drusa: matriu plana
Geoda: matriu còncava
. Altres amb aspecte arborescent: dendrites
. Macles: quan dos cristalls o +, s'uneixen entre si

FORMACIÓ MINERALS:
1. Cristal.lització a partir de fluids:
- Precipitació d'una substància en dissolució (guix)
- Refredament magma (quars)
- Sublimació de vapors (sofre)

2. Transformació en estat sòlid: al produir-se canvis en lescondicions ambientals.(temperatura i pressió) es produeix un Nou mineral a partir d'1 o + preexistents.
- Recristal.lització: canvi forma i mida
- Canvis estructura mineral sense variar composició
- Nous minerals per transferència d'ions.


. Combinacions sense oxígen delsofre + elements metàl.lics (Fe, Pb, Cu, Hg, ...)
. Gairebé sempre densitat alta i aspecte metàl.lic
. Gran importància industrial = minerals mena del metall
II. Sulfurs
III. Halurs
. Element halògens (F/Cl/Br/I) + metall, a vegades + H2O
. Densitat baixa i hidrosolubles
. Aspecte no metàl.lic, poc durs, solen ser incolors
IV. Òxids i hidròxids
. Element metàl.lic o semimetàl.lic + oxígen(òxids) / OH (hidròxids)
. Relativament durs, densos i refractaris
. Formen menes metàl.liques molt importants de Fe, Mn, Sn, Cr, U
Oligist o hematites (Fe2O3)
Magnetita (Fe3O4)
Espinel.la (MgAl2O4)
V. Carbonats, nitrats i borats
. Oxisals (grup aniònic (CO3)-2 ) + metalls
. Carbonats: més nombrosos. Consituents primaris de les roques calcàries
calcita (CaCO3), aragonita (polimorfcalcita), malaquita i dolomita
. Nitrats i borats: menys usuals i en concentracions locals en dipòsits salins
VI. Sulfats (, cromats, molibdats i wolframats)
. Oxisals (grup aniònic (SO4)-2 ) + metalls
. Aspecte no metàl.lic i duresa baixa
. Sulfats: guix (CaSO4. 2H2O), baritina (BaSO4), anhidrita (CaSO4 sense H2O)
. Cromats, molibdats i wolframats: poc abundants
VII. Fosfats, arsenats i vanedats. Fòsfor, arsènic o vanadi + oxígen
. Poc abundants
. 95% del P a l'escorça terrestre en forma d': apatita (Ca5Fe(PO4)3)
VIII. Silicats
. Classe mineralògica més important
. 25% de tots els minerals coneguts
. Principal constituent roques ignies que formen l'escorça terrestre, 90% volum
. Si + O = formen grup SiO-4, amb forma de tetràedre regular = tetràedre de sílice
. Tetràedres desílice s'uneixenen entre si a través Na, K, Ca, Mg, Fe, Al, etc. formant diferents subclasses i polímers
Quars SiO2
Ortosa
Plagiòclasis
Feldspats
Miques
Biotita
Moscovita
Piroxè
Amfíbols
Olivina
Blenda o
Cinabri
Fluorita (CaF2)
Limonita (Fe(OH)3)
Corindó (Al2O3)
Pirolusita (MnO2)
Bauxita (Al2O3)
Topaci
EL COLOR
- No del tot fiable
. Minerals acromàtics: sense color.
. Mineralsidiocromàtics: un color propi determinat resultat dels àtoms d'un element. ex: atzurita (Cu=blau)
. Minerals al.locromàtics: no presenten color propi, gamma colors variable. Depèn canvi ió, impureses o inclusions altres minerals o defectes estructura cristal.lina. ex. quars


EL COLOR DE LA RATLLA
- Excel.lent criteri identificació
- Observació color mineral polvoritzat (porcellana)
-Minerals de colors diferents, mateixa ratlla

BRILLANTOR O LLUÏSOR
- Propietat de reflexar la llum, depèn índex de refracció
- minerals metàlics, no metàlics o mats

TRANSPARÈNCIA
- Propietat de deixar passar la llum
Propietats vectorials
b. Propietats mecàniques
DURESA
- Una de les més importants en identificació
- Resistència d'un mineral a la penetració d'un altre cos
- Escala de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Els Minerals
  • minerals
  • Duresa minerals
  • Arcade Minerals
  • Essential Minerals
  • more minerals
  • Minerals
  • Additius i minerals. Biologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS