ELS RECURSOS NATURALS I ELS RESIDUS

Páginas: 9 (2076 palabras) Publicado: 14 de agosto de 2015
ELS RECURSOS NATURALS I ELS RESIDUS
Qualsevol ésser viu necessita obtenir matèria per crear energia i expulsar els residus (tot allò tòxic o sobrant).
Els humans, per viure, necessitem més matèria i més energia que els altres éssers vius.


Per l’activitat humana els impactes augmenten, per tant hi ha una sobreexplotació de recursos i , per això, disminueixen. La sobreexplotació requereixmés espais exposats a més riscos, que creen més catàstrofes.ELS RECURSOS NATURALS
Recursos naturals: són les quantitats totals dels materials existents a la Terra que poden tenir un valor econòmic. Poden ser:
Renovables: es poden reemplaçar al mateix ritme que es consumeixen.
No renovables: la seva formació ha requerit un llarg procés i un cop esgotats, aquests recursos desapareixen.
Elsprincipals recursos poden classificar-se en:
Materials: si s’utilitzen directament de la natura.
Aire: és fonamental per tots els éssers vius i no es pot sobreexplotar. El principal problema mediambiental és la contaminació atmosfèrica.
Sòl: és el suport d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes. Qualsevol desequilibri influeix en aquestes activitats bàsiques.
Minerals: són les roques i els minerals.Són utilitzats per l’humà com a materials de construcció o per fer objectes ornamentals.
Aigua: és un recurs escàs. Es troba en fonts superficials o subterrànies. És fonamental per la vida i és limitada. Per això s’ha de fer una correcte regulació i gestió després dels tractaments de potabilització i depuració.
Biològics: tots els recursos de la biosfera estan sobreexplotats. La sobreexplotacióde recursos vegetals es causada per l’extracció excessiva de fusta talant boscos sencers; a tècniques agrícoles que afavoreixen la desertificació i al sobrepasturatge principalment. L’extinció d’una llarga llista d’espècies es deu a la caça. La sobreexplotació de recursos marins té com a causes la pesca bruta, que implica retornar al mar les captures mortes no desitjades.
Energètics: la nostraforma de vida implica una dependència energètica. Però aquesta dependència té dos grans problemes: l’esgotament de les fonts no renovables i l’impacte i els residus que provoquen crear energia. Poden ser:
No renovables: són les més utilitzades. En el futur desapareixeran per la sobreexplotació, ja que són recursos limitats. A part, plantegen greus problemes ambientals.
Petroli: és indispensable perquès’obté combustible i materials. Hi ha un alt nivell de consum i comença a ser escàs. Però la seva explotació crea problemes ambientals. Com a combustible produeix gran part de l’electricitat que consumim.
Nuclear: s’obté de convertir massa en energia. Aquest recurs causa contaminació a la atmosfera però si genera residus radioactius molt tòxics. Actualment existeixen dos procediments per poder-horealitzar.
Fissió: trenca àtoms d’urani (de gran pes atòmic i molt radioactiu). Quan aquests es trenquen generen molta energia i a partir d’un generador creen energia. Però les reserves d’urani són limitades i genera molts residus que necessiten alts nivells de seguretat.

Fusió: consisteix en la unió de nuclis atòmics lleugers per formar àtoms més grans alliberant energia. No produeix residus.Malgrat tot, encara es troba en fase de desenvolupament.
Renovables: són energies que no es poden sobreexplotar perquè es renoven constantment. No causen forts impactes. Però són poc eficaces, excepte l’energia hidràulica.
Solar: energia del sol en forma de radiacions electromagnètiques (llum i calor). Mitjançant sistemes de captació i conversió es pot utilitzar directament. Avantatges:renovabilitat, escàs impacte i versatilitat. Inconvenients: dependència meteorològica, distribució irregular, elevat cost i complexitat de les seves instal·lacions.

Eòlica: energia de la cinètica del vent. S’obté a través d’aerogeneradors. Avantatges: renovabilitat, simplicitat i baix cost. Inconvenients: impacte ambiental pels aerogeneradors i poc rendiment energètic.
Biomassa: energia de la massa dels...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ELS RECURSOS NATURALS 2
  • Els impactes i riscos naturals
  • La Intervenció Humana En Els Sistemes Naturals
  • La Vegetació I Els Sóls
  • Els filòsofs i la música
  • Les plantes i els fongs
  • marta i els secrestadors
  • els elements i la cél.lula

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS