ensayo

Páginas: 5 (1166 palabras) Publicado: 30 de noviembre de 2013
Material de lab
- Volum
Pipeta, proveta, matras aforat, bureta
- Escalfar
Vas de precipitats, capsula de porcellana, gresol
- Altres
Espatula, tub d’assaig, vidre de rellotge, graveta, erlenmeyer, cubeta
FOTO NOM EXPLICACIÓ

Pipeta Una pipeta és un tub amidat per a mesurar el volum fix o variable del líquid que aboca. Instrument tubular de vidre, o d'altres materials, que omplert delíquid per succió o per immersió, no el deixa anar fins a treure el dit o entra aire al dispositiu amb què s'ha obturat el seu extrem superior, i serveix per a transvasar volums coneguts de líquid.

Proveta Una proveta és un instrument volumètric, que permet mesurar volums superiors i més ràpidament que les pipetes, encara que amb menor precisió. Està format per un tub generalment transparentd'uns centímetres de diàmetre. La part inferior està tancada i té una base que serveix de suport, mentre que la superior està oberta que permet introduir el líquid a mesurar i sol tenir un bec que permet abocar i vessar el líquid mesurat.
Matràs aforat Un matràs volumètric o aforat és un recipient amb forma de pera, fons pla i un coll llarg i prim. La marca de graduació envolta tot el coll devidre, per la qual cosa és fàcil determinar amb precisió quan el líquid arriba fins a la marca. La forma correcta de mesurar volums és portar el líquid fins que la part inferior del menisc sigui tangent a la marca. El fet que el coll del matràs sigui estret és per augmentar l'exactitud, d'aquesta manera un canvi petit en el volum es tradueix en un augment considerable de l'alçada del líquid.Bureta Les buretes són tubs llargs, graduats, sovint de diàmetre intern uniforme, proveïdes d'una clau a la part inferior. Es fan servir per abocar quantitats variables de líquids, i per això estan graduades amb petites subdivisions (depenent del volum, de dècimes de mil•lilitre o menys). El seu ús principal es dóna en volumetries, a causa de la necessitat de mesurar amb precisió un determinatvolum de líquid.
Vas de precipitats El vas de precipitats: és un instrument per a contenir líquids, utilitzat habitualment en el laboratori. Té forma cilíndrica, amb un fons pla; se'n poden trobar de capacitats diverses, des d'un mil•lilitre fins a diversos litres. Normalment és de vidre o plàstic. S'utilitza, doncs, sobretot per a transportar líquids a un altre recipient, com ara a una provetao a un tub d'assaig.
Capsula de porcellana La capsula de porcellana és un Recipient que s’utilitza per a la separació de mescles per evaporació o per sotmetre al calor certes substàncies que requereixen elevades temperatures
Gresol El gresol és un recipient normalment fet de grafit amb addició d'argila per tal que pugui suportar altes temperatures, normalment de més de 500 ºC i fins uns1.600 ºC. S'usa com a estri de laboratori i en els forns metal•lúrgics per contenir i manipular els materials fosos.

Espàtula Una espàtula serveix per agafar substàncies sòlides dels recipients que les contenen
Tub d’assaig El tub d'assaig consisteix en un petit tub de vidre amb una punta oberta (que pot tenir una tapa) i l'altra tancada i arrodonida, que s'utilitza als laboratoris percontenir petites mostres líquides (encara que poden tenir altres fases), realitzar reaccions a petita escala, etc.
Vidre de rellotge El vidre de rellotge és una làmina de vidre en forma circular còncava-convexa. S'utilitza en química per evaporar líquids. També té utilitat per pesar mostres sòlides, encara que també és utilitzat per a pesar mostres humides. s'utilitza també en ocasions com a tapad'un got de precipitats, per l’intercanvi de gasos.
Cristal•litzador Un cristal•litzador és un element de vidre que consisteix en un recipient de base ampla i poca alçada. Permet cristal•litzar substàncies. També té altres usos, com contenidor, etc. La seva forma afavoreix una més ràpida evaporació del líquid dissolvent de la substància.
Cubeta Una cubeta, cubeta d'absorció o cubeta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ensayo de el Ensayo
  • ensayo de ensayo
  • Ensayo Del Ensayo
  • Ensayo de un ensayo
  • Ensayemos un ensayo
  • ensayo del ensayo
  • Ensayo del ensayo
  • Ensayo del ensayo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS