Escuela taller de padres

Páginas: 5 (1015 palabras) Publicado: 26 de mayo de 2011
TALLER-ESCOLA DE PARES I MARES

• INTRODUCCIÓ

Aquest taller és un dels primers passos que donem des del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social (PMRiRS) per dotar d'eines als pares i mares de Son Riera amb les quals siguin capaços de canviar les actituds amb les quals acudeixen a l'escola els nens i nenes de Son Riera, així com de resoldre els problemes amb els quals moltss'enfronten a l'hora de portar al col•legi als seus fills i filles.
Aquesta necessitat de crear aquesta escola neix de l'observació per part dels professionals adscrits al projecte escolar, de certs símptomes nocius instaurats tant en pares i mares com en fills i filles.
Un d'ells vindria a ser que molts pares estan sotmesos a les voluntats dels menors i als seus desitjos, per diferents motius,de no acudir al col•legi. Que els pares i mares siguin capaços de combatre aquests motius, amb eficàcia, fermesa i d'una forma saludable per als menors, és un dels principals objectius de aquest taller-escola. També que els progenitors o tutors siguin capaços d'implicar-se d'una forma més profunda en el procés d'aprenentatge del menor,aquesta seria una altra manca detectada pels professionals a laqual aquest taller desitjaria donar solució.

• DEFINICIÓ:

L'Escola de Pares ha de ser un espai d'informació, formació i reflexió dirigit a pares i mares, sobre aspectes relacionats amb les funcions parentals posant l'accent en l'assistència escolar dels menors. És un taller de suport a les famílies amb menors en edat escolar amb problemes d'absentisme crònic perquè puguin desenvoluparadequadament les seves funcions educatives i socialitzadores, i superar situacions de necessitat i risc social; és una de les estratègies de caràcter preventiu incloses en el projecte escolar del PMRiRS del Ajuntament de Palma de Mallorca que contribueix a modificacions de conductes i a l'adquisició de pautes saludables per a l'adequada escolarització dels menors dins del nucli familiar.

•OBJECTIUS:

Es pretenen aconseguir els objectius següents:

o Propiciar espais de reflexió sobre situacions quotidianes i sobre criteris bàsics de funcionament del grup familiar.
o Analitzar les diferents etapes que recorre una família en el seu cicle vital.
o Afavorir la comunicació en el grup familiar i amb l'entorn comunitari, facilitant la creació de xarxes socials.
o Promoure el coneixement deles característiques evolutives i necessitats dels nens i nenes.
o Dotar als pares i mares de recursos i habilitats que possibilitin un creixement integral dels fills i filles, i del grup familiar.
o Detectar al més aviat possible les problemàtiques del grup familiar especialment l'absentisme escolar dels menors en edat obligatòria.
o Promoure la participació conscient i activa dels membres delgrup en el procés d'ensenyament i aprenentatge des dels diferents rols.

• POBLACIÓ DIANA:

L'Escola de Pares que duu a terme el PMRiRS, està orientada preferentment a aquells pares i aquelles mares, en els quals es valora la necessitat de conèixer i reflexionar sobre aspectes educatius dels fills i del propi context social. En tots els casos s'haurà valorat la necessitat i/o conveniència deconèixer i reflexionar sobre aspectes educatius dels fills, del propi nucli familiar per prevenir o pal•liar l'absentisme escolar que posa als menors en situació de risc d'exclusió social.

• METODOLOGIA:

Els espais de formació de pares i mares segueixen un procés que passa per la promoció, captació, informació a les famílies, implementació del programa, seguiment mensual, i avaluació final.Així, durant el període de setembre a febrer, el PMRiRS, realitza una tasca de captació i selecció de famílies per assistir al taller. El període d'engegada del taller d'Escola de Pares es desenvolupa entre els mesos de març i juny. L’avaluació del taller es farà als mesos de juliol i agost.
La metodologia ha de ser adaptada i aplicada al perfil dels participants dels nuclis familiars. El Model...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Escuela de padres 2016 taller 1
  • taller escuela para padres y madres
  • Taller de escuela para padres
  • Taller De Escuela Para Padres
  • Mi escuela de padres
  • Escuela De Padres
  • escuela de padres
  • Escuela De Padres

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS